REKLAMA

COMARCH: wyniki finansowe

2020-08-28 18:15
publikacja
2020-08-28 18:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PSr_1_2020_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2020_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
PSr_1_2020_Sprawozdanie_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_raport_z_przegladu_JSF_czer._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comarch_SA_raport_z_przegladu_SSF_czer._2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 708 784 666 488 159 589 155 431
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71 783 46 157 16 163 10 764
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 56 897 46 103 12 811 10 752
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 34 519 27 179 7 772 6 338
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 124 317 69 485 27 991 16 205
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -32 980 -15 213 -7 426 -3 548
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 332 -27 817 -6 604 -6 487
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 62 005 26 455 13 961 6 170
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 4,24 3,34 0,95 0,78
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 4,24 3,34 0,95 0,78
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 449 037 447 398 101 105 104 337
XIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 610 17 267 5 541 4 027
XIV. Zysk (strata) brutto 62 203 48 113 14 006 11 220
XV. Zysk (strata) netto 55 297 44 480 12 451 10 373
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 339 12 928 11 785 3 015
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 283 17 137 1 865 3 997
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 737 -22 369 -5 570 -5 217
XIX. Przepływy pieniężne netto, razem 35 885 7 696 8 080 1 795
XX. Liczba akcji (w szt.) 8 133 349 8 133 349 8 133 349 8 133 349
XXI. Zysk (strata) zanualizowany na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,42 10,47 1,90 2,44
XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Spółki (w zł/EUR) 8,42 10,47 1,90 2,44
XXIII. KAPITAŁY 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (skonsolidowany) 987 378 952 123 221 088 223 582
XXV. Kapitał własny (jednostki dominującej) 929 406 881 540 208 107 207 007


Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2020 r.: 4,4413


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres: 01.01-30.06.2019 r.: 4,288


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 30.06.2020 r.: 4,466


31.12.2019 r.: 4,2585


Wartość kapitału własnego (pozycje XXIV i XXV) została zaprezentowana na
koniec 6 miesięcy bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
roku obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PSr 1 2020 jednostkowy.pdfPSr 1 2020 jednostkowy.pdf Sprawozdanie jednostkowe Comarch SA za I półrocze 2020
PSr 1 2020 skonsolidowany.pdfPSr 1 2020 skonsolidowany.pdf Sprawozdanie skonsolidowane Comarch SA za I półrocze 2020
PSr 1 2020 Sprawozdanie Zarządu.pdfPSr 1 2020 Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu Comarch SA z działalności w I półroczu 2020
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdań
finansowych
Comarch SA raport z przeglądu JSF czer. 2020.pdfComarch SA raport z przeglądu JSF czer. 2020.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego PSr 1 2020
Comarch SA raport z przeglądu SSF czer. 2020.pdfComarch SA raport z przeglądu SSF czer. 2020.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego PSr 1 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-28 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2020-08-28 Maria Smolińska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki