COGNOR HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2019-04-30 20:55
publikacja
2019-04-30 20:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
JSF_Cognor_IFRS_condensed_interim_FS_at_31-03-2019.PDF  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 082 1 551 484 371
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 284 24 257 1 462 5 805
III. Zysk (strata) brutto 7 736 23 264 1 800 5 568
IV. Zysk (strata) netto 7 732 23 912 1 799 5 723
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 -14 029 1 -3 358
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 117 -4 004 27 -958
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 -7 954 -1 -1 904
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 115 -25 987 27 -6 219
IX. Aktywa, razem 468 600 462 671 108 944 107 598
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18 312 21 926 4 257 5 099
XI. Zobowiązania długoterminowe 17 194 18 646 3 997 4 336
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 118 3 280 260 763
XIII. Kapitał własny 450 288 440 745 104 686 102 499
XIV. Kapitał zakładowy 182 041 180 626 42 322 42 006
XV. Liczba akcji (w tys. zł.) 121 360 120 417
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,06 0,20 0,01 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 0,05 0,16 0,01 0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 3,71** 3,66*** 0,86 0,85
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 2,95** 2,89*** 0,69 0,67
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) - 0,1 - 0,02


*Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast dla pozycji
dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 r.


** na 31.03.2019 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 121.360 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.426 tys. sztuk


*** na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
na jedną akcję wynosiła 120.417 tys. sztuk oraz rozwodnionej wartości
księgowej na jedną akcję wynosiła 152.372 tys. sztukWybrane
dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:


Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono
na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na 31.03.2019 r. 4,3013 zł/EURO oraz dla danych
porównawczych na 31.12.2018 r. 4,3 zł/EURO.


Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów
pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy
poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2978 zł/EURO (3
miesiące 2019 roku), 4,1784 zł/EURO (3 miesiące 2018 roku).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
JSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2019.PDFJSF Cognor IFRS condensed interim FS at 31-03-2019.PDF Cognor sprawozdanie jednostkowe Q1 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2019-04-30 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Krzysztof Zoła Członek Zarządu
2019-04-30 Dominik Barszcz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki