REKLAMA

CARLSON INVESTMENTS S.A.: Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego

2021-03-23 16:16
publikacja
2021-03-23 16:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
CARLSON INVESTMENTS S.A.
Temat
Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż Spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), podpisała list intencyjny z Epeer Sp. z o.o.
Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest wyrażenie porozumienia, rozpoczęcia negocjacji, ustalenia koniecznych warunków i ostatecznego potwierdzenia chęci inwestycji przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. maksymalnej kwoty 2 000 000 EUR (słownie: dwa miliony Euro) w Spółkę Epeer Sp. z o.o.

Epeer Sp. z o.o. to innowacyjna platforma, która za pomocą sztucznej Inteligencji łączy inwestorów oraz pożyczkobiorców na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Narzędzia oferowane przez ww. Spółkę rozwiązują problem płynności finansowej skutkujące brakiem możliwości szybkiej i bezpiecznej inwestycji oraz trudnościami w pożyczaniu małych kwot pieniędzy. www.epeer.pl

O kolejnych etapach w negocjacjach, jak i skutku finalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






ESPI
current report No. 3/ 2021


Legal
basis: Art.
17 sec. 1 of MAR - confidential information


Public
Chancellery


Subject:
Signing a letter of intent by a subsidiary of the Issuer.


CARLSON
INVESTMENTS S.A. Management Board with its registered office in Warsaw
(the Company, the Issuer), hereby informs that the Issuer's subsidiary
CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (being in the
organization), signed a letter of intent with Epeer Sp. z o.o.


The
subject of the signed letter of intent is to express an agreement, start
negotiations, establish the necessary conditions and final confirmation
of the willingness to invest by CARLSON INVESMENTS ASI S.A. a maximum
amount of EUR 2,000,000 (in words: two million Euro) in Epeer Sp. z o.o.


Epeer
Sp. z o.o. is an innovative platform that uses artificial intelligence
to connect investors and borrowers on a website and mobile application.
The tools offered by the above-mentioned The company is solved by the
problem of financial liquidity, resulting in the inability to invest
quickly and safely and difficulties in borrowing small amounts of money.
www.epeer.pl


The
Issuer will inform about the next stages of the negotiations and the
final result in a separate report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-23 Aleksander Gruszczyński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki