REKLAMA
PIT 2023

CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

2023-09-08 00:29
publikacja
2023-09-08 00:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
raport_gk_cp_sa_30.06.2023_signed_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu30062023_single_07092023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu30062023_conso_07092023_(3).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Nieruchomości inwestycyjne 1631850 1787960 366683 381236
II. -Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1586266 1738575 356440 370706
III. -MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowa-nia gruntów 45584 49385 10243 10530
IV. Zapasy 18698 17910 4202 3819
V. -Produkcja w toku według ceny naby-cia/kosztu wytworzenia 17958 17170 4035 3661
VI. -MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowa-nia gruntów 740 740 166 158
VII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 88023 99307 19779 21175
VIII. Aktywa dostępne do sprzedaży 537162 564206 120702 120302
IX. -Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 526505 553549 118308 118030
X. -MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowa-nia gruntów 10657 10657 2395 2272
XI. Aktywa razem 2443607 2609835 549088 556480
XII. Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 976213 1098953 219359 234323
XIII. Zobowiązania razem 1292922 1421352 290525 303067
XIV. Aktywa netto (NAV) 1150686 1188484 258564 253414
XV. Liczba akcji 108333998 108333998 108333998 108333998
XVI. NAVPS 10,62 10,97 2,39 2,34
XVII. Zobowiązania netto do aktywów razem 37,22% 39,22% 37,22% 39,22%
XVIII. Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,77 0,84 0,77 0,84
XIX. Przychody operacyjne 85149 57334 18458 12349
XX. Zysk operacyjny netto 61489 38136 13329 8214
XXI. Marża 72% 67% 72% 67%
XXII. Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjo-nowania spółek -14840 -8964 -3217 -1931
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej skorygowa-ny o aktualizację
wyceny nieruchomości
51933 42070 11258 9062
XXIV. Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieru-chomości -119456 21006 -25895 4525
XXV. Zysk/strata z działalności operacyjnej -67522 63076 -14637 13586
XXVI. Zysk/strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
-37798 56645 -8194 12201
XXVII. EPS -0,35 0,52 -0,08 0,11
XXVIII. Przepływy z działalności operacyjnej 36999 -2152 8021 -464
XXIX. Przepływy z działalności inwestycyjnej 5279 -59048 1144 -12719
XXX. Przepływy z działalności finansowej -8216 31452 -1781 6775
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dla
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skróconego
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przedstawiono
wg </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanu
na dzień 30.06.2023 r. Dane dla skróconego skonsolidowanego i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
sprawozdania </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów przedstawiono </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 01.01-30.06.2023 r. Dane porównawcze dla skróconego
skonsolidowanego </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">i
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sprawozdania
z sytuacji finansowej przedstawionowg </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanu
na 31.12.2022 r. Dane porównawcze dla skróconego skonsolidowanego i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
sprawozdania </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów przedstawiono </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 01.01-30.06.2022 r. Zastosowano następujące kursy </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przeliczenia
na EUR: dla skróconego jednostkowego sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">sytuacji
finansowej 4,4503 na 30.06.2023 i 4,6899</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
31.12.2022 r., </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dla
skróconego jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">innych
całkowitych dochodów 4,6130 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okres
01.01-30.06.2023 r.oraz 4,6427 </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; word-spacing: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 01.01-30.06.2022 r.</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
raport gk cp sa 30.06.2023_signed_signed.pdfraport gk cp sa 30.06.2023_signed_signed.pdf SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 6 MIESIĘCY 2023 ROKU
Raport z przegladu30062023_single_07092023.pdfRaport z przegladu30062023_single_07092023.pdf Raport z przeglądu jednostkowego SF
Raport z przegladu30062023_conso_07092023 (3).pdfRaport z przegladu30062023_conso_07092023 (3).pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego SF

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Jan Motz Prezes Zarządu
2023-09-08 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
2023-09-08 Kinga Nowakowska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki