REKLAMA

CAPITAL PARK S.A.: wyniki finansowe

2021-05-21 00:04
publikacja
2021-05-21 00:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
gk_cp_s.a._ssf_31.03.2021_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
I. Nieruchomości inwestycyjne 1272961 1171354 273150 253826
II. Nieruchomości inwestycyjne w wartości godziwej 1222428 1120821 262307 242875
III. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 50533 50533 10843 10950
IV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 146778 148853 31495 32256
V. Aktywa dostępne do sprzedaży 589299 582469 126451 126218
VI. Aktywa dostępne do sprzedaży w wartości godziwej 561700 555738 120529 120425
VII. MSSF 16 – prawo wieczystego użytkowania gruntów 10657 10657 2287 2309
VIII. Środki pieniężne w ramach aktywów dostępnych do sprzedaży 16942 16074 3635 3483
IX. Aktywa razem 2132310 2019830 457548 437685
X. Zobowiązania oprocentowane, w tym instrumenty finansowe 887048 808278 190341 175149
XI. Zobowiązania razem 1129467 1030253 242359 223250
XII. Aktywa netto (NAV) 1002843 989577 215189 214435
XIII. Liczba akcji 108333998 108333998 108333998 108333998
XIV. NAVPS 9,26 9,13 1,99 1,98
XV. Zobowiązania netto do aktywów razem 34,92% 32,85% 34,92% 32,85%
XVI. Zobowiązania netto do kapitałów własnych 0,72 0,65 0,15 0,14
XVII. Przychody operacyjne 13965 14386 3054 3272
XVIII. Zysk operacyjny netto 9572 9986 2094 2271
XIX. Marża 69% 69% 69% 69%
XX. Koszty ogólnego zarządu i koszty funkcjonowania spółek -3952 -4199 -864 -955
XXI. Zysk z działalności operacyjnej skorygowany o aktualizację
wyceny nieruchomości
17673 6459 3865 1469
XXII. Zysk/strata z aktualizacji wyceny nieruchomości 18833 91574 4119 20830
XXIII. Zysk/strata z działalności operacyjnej 36506 98033 7985 22299
XXIV. Zysk/strata netto przypadający
na akcjonariuszy spółki dominującej
13348 31319 2920 7124
XXV. EPS 0,12 0,29 0,03 0,07
XXVI. Przepływy z działalności operacyjnej 3428 1880 750 428
XXVII. Przepływy z działalności inwestycyjnej -63230 -42109 -13830 -9578
XXVIII. Przepływy z działalności finansowej 57795 25923 12641 5897
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Dane
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dla
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skróconego
</span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawiono </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">wg
stanu </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
31.03.2021 r. Dane dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania z </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zysków
lub strat i innych całkowitych dochodów przedstawiono za</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">okres
01.01-31.03.2021 r. Dane </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">porównawcze
dla skróconego</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej przedstawiono wg</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">stanu
na 31.12.2020 r. Dane porównawcze dla skróconego skonsolidowanego
sprawozdania </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">z
zysków lub strat i innych całkowitych dochodów przedstawiono</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">za
okres 01.01-31.03.2020 r. Zastosowano </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">następujące
kursy przeliczenia </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">na
EUR: dla skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">finansowej
4,6603 na dzień 31.03.2021 i 4,6148 na dzień 31.12.2020, dla </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">skróconego
skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych </span><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">całkowitych
dochodów 4,5721 za okres 01.01-31.03.2021 oraz 4,3963 za okres
01.01-31.03.2020 r.</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"></font>
</p>
</body>
</html>
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
gk cp s.a. ssf 31.03.2021_signed.pdfgk cp s.a. ssf 31.03.2021_signed.pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT FINANSOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARK ZA 3 MIESIĄCE 2021 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Jan Motz Prezes Zarządu
2021-05-21 Marcin Juszczyk Członek Zarządu
2021-05-21 Kinga Nowakowska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki