REKLAMA
PIT 2022

BYTOM: wyniki finansowe

2018-09-26 08:23
publikacja
2018-09-26 08:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_SF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GK_BYTOM_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 98 841 87 544 23 315 20 611
II. Zysk a działalności operacyjnej 6 875 5 317 1 622 1 252
III. Zysk brutto 5 338 5 741 1 259 1 352
IV. Zysk netto 4 293 4 251 1 013 1 001
V. Całkowite dochody ogółem 4 293 4 251 1 013 1 001
VI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 10 872 18 494 2 564 4 354
VII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -2 446 -2 272 -577 -535
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej -10 263 -14 957 -2 421 -3 521
IX. Przepływy netto razem -1 837 1 265 -433 298
X. Stan na 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XI. Aktywa 119 172 106 876 27 323 25 624
XII. Zobowiązania długoterminowe 1 348 1 553 309 372
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 48 434 39 940 11 105 9 576
XIV. Kapitał własny 69 317 65 024 15 893 15 590
XV. Kapitał podstawowy 72 063 72 063 16 522 17 278
XVI. Średniaważona akcji zwykłych 72 063 440 71 668 469 72 063 440 71 668 469
XVII. Zysk na jedną skcję zwykła ( w zł/eur) 0,06 0,16 0,01 0,04
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,15 0,01 0,04
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,96 0,91 0,22 0,21
XX. Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego I półrocze 2018 I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2017
XXI. Przychody ze sprzedaży 98 742 87 495 23 291 20 600
XXII. Zysk z działalności operacyjnej 6 242 4 741 1 472 1 116
XXIII. Zysk brutto 4 121 4 651 972 1 095
XXIV. Zysk netto 3 306 3 674 780 865
XXV. Całkowite dochody ogólem 3 306 3 674 780 865
XXVI. Przepływy netto z działalności operacyjnej 10 993 18 478 2 593 4 350
XXVII. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -2 446 -2 272 -577 -535
XXVIII. Przepływy netto z działalności finansowej -10 045 -15 696 -2 369 -3 695
XXIX. Przepływy netto razem -1 498 510 -353 120
XXX. Stan na 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XXXI. Aktywa 181 016 169 178 41 502 40 562
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 65 005 65 517 14 904 15 708
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 51 073 41 527 11 710 9 956
XXXIV. Kapitał własny 64 026 60 720 14 679 14 558
XXXV. Kapitał podstawowy 72 063 72 063 16 522 17 278
XXXVI. Średnia ważona akcji zwykłych 72 063 440 71 668 469 72 063 440 71 668 469
XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,05 0,13 0,01 0,03
XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,05 0,13 0,01 0,03
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 0,89 0,85 0,2 0,2
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przegladu skonsolidowanego SF.pdfRaport z przegladu skonsolidowanego SF.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego SF
Raport z przegladu jednostkowego SF.pdfRaport z przegladu jednostkowego SF.pdf Raport z przeglądu jednostkowego SF
Sprawozdanie finansowe 30.06.2018.pdfSprawozdanie finansowe 30.06.2018.pdf Sprawozdanie finansowe 30.06.2018
Sprawozdanie Zarzadu GK BYTOM 30.06.2018.pdfSprawozdanie Zarzadu GK BYTOM 30.06.2018.pdf Sprawozdanie Zarzadu GK BYTOM 30.06.2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-26 Michał Wójcik Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki