REKLAMA

BTCSTUDIO: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Emitenta

2021-07-16 09:43
publikacja
2021-07-16 09:43
Zarząd BTC Studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 lipca 2021 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie dokonania w dniu 12 lipca 2021 r. wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 10 maja 2021 roku uchwałą Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 ust. 5 Statutu Emitenta, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej.

Zarejestrowane zmiany Statutu Emitenta obejmują:
Zmianę Statutu Emitenta poprzez nadanie nowego brzmienia § 7

"§ 7
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.019.056,10 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych, 10/100 groszy) i dzieli się na:
a. 3.450.000 (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
b. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
c. 320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
e. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
f. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h. 1.713.085 (jeden milion siedemset trzynaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
i. 766.635 (siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
j. 143.107 (sto czterdzieści trzy tysiące sto siedem) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
k. 1.997.734 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem siedemset trzydzieści cztery) akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, iż z przyczyn niezależnych od Spółki, referendarz sądowy nie dokonał wpisu zmiany w rubryce dotyczącej liczby akcji oraz rubryce dotyczącej wpłaconego kapitału zakładowego, wobec czego Spółka niezwłocznie złoży wniosek o uzupełnienie wpisu w rejestrze przedsiębiorców

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210716_094339_0000135268_0000133460.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki