REKLAMA

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.: wyniki finansowe

2020-03-20 07:49
publikacja
2020-03-20 07:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_Finansowy_2019_BSC_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2019_BSC_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_Gupa_BSC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_Raport_Finansowy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Audytor.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_BSC_Drukarnia_BSSF_2019_sprawozdanie_z_badania_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży 279 568 222 259 64 990 52 089
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 32 848 25 728 7 636 6 030
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 689 29 056 8 529 6 810
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 36 197 29 204 8 415 6 844
V. Zysk (strata) netto 29 024 23 687 6 747 5 551
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 020 23 673 6 746 5 548
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 262 23 218 5 408 5 441
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43 849 -23 532 -10 193 -5 515
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 710 -11 829 2 955 -2 772
X. Przepływy pieniężne netto – razem -7 877 -12 143 -1 831 -2 846
XI. Aktywa/Pasywa razem 363 097 319 679 85 264 74 344
XII. Aktywa trwałe 210 847 173 187 49 512 40 276
XIII. Aktywa obrotowe 152 250 146 492 35 752 34 068
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 294 252 271 861 69 098 63 223
XV. Zobowiązania razem 67 684 47 103 15 894 10 954
XVI. Zobowiązania długoterminowe 33 090 20 593 7 770 4 789
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 34 594 26 510 8 124 6 165
XVIII. Liczba akcji (tys. szt.) 9 808 9 808 9 808 9 808
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 2,96 2,42 0,69 0,56
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 30,00 27,72 7,05 6,45
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Zastosowane do
przeliczeń kursów  EUR                 31.12.2019         
31.12.2018     </font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Kurs średni
arytmetyczny okresu                             - 4,3018     
        4,2669</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">Kurs ostatniego
dnia okresu sprawozdawczego         -  4,2585              4,3000</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal">
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif">  </font></span>
</p>
</div>
<span><font size="8.0pt" face="Verdana,sans-serif"><br clear="all">
</font></span> </body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Finansowy_2019_BSC_skonsolidowany.pdfRaport_Finansowy_2019_BSC_skonsolidowany.pdf Raport Finansowy Grupa BSC 2019 rok
Sprawozdanie_Zarządu_2019_BSC_skonsolidowane.pdfSprawozdanie_Zarządu_2019_BSC_skonsolidowane.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupa BSC 2019 rok
List_Prezesa_Gupa_BSC.pdfList_Prezesa_Gupa_BSC.pdf List Prezesa Grupa BSC 2019 rok
Ocena_RN_Raport_Finansowy_2019.pdfOcena_RN_Raport_Finansowy_2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań finansowych 2019 rok
Oświadczenie_RN_Audytor.pdfOświadczenie_RN_Audytor.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące wyboryu Audytora BSC
Oświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdfOświadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitetu Audytu BSC
GK BSC Drukarnia_BSSF 2019_sprawozdanie z badania_PL.pdfGK BSC Drukarnia_BSSF 2019_sprawozdanie z badania_PL.pdf Sprawozdanie z badania Grupa BSC 2019 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Janusz Schwark Prezes Zarządu
2020-03-20 Arkadiusz Czysz Wiceprezes Zarządu
2020-03-20 Andrzej Baranowski Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-20 Maria Świątkowska Główna Księgowa
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki