BOŚ SA: wyniki finansowe

2019-03-14 07:36
publikacja
2019-03-14 07:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_GK_BOS_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Roczne_Skonsolidowane_Sprawozdanie_Finansowe_Grupy_BOS_S.A._za_2018r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Grupa_BOS_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu__Grupa_BOS_2018_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Ocena_sprawozdan.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Wybor_Audytora.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_Grupa_BOS_S.A_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 628 304 663 541 147 251 156 322
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 135 027 144 464 31 645 34 034
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ( w tym kredyty i pożyczki) 62 590 65 712 14 669 15 481
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 2 166 6 788 508 1 599
V. Zysk brutto 88 527 71 708 20 747 16 894
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 63 728 46 062 14 935 10 852
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 184 714 171 815 43 290 40 478
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -234 952 -207 279 -55 064 -48 832
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -746 620 -53 617 -174 979 -12 632
X. Przepływy pieniężne netto, razem -796 858 -89 081 -186 753 -20 986
XI. Aktywa razem 18 251 025 19 676 720 4 244 424 4 717 620
XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 571 784 479 534 132 973 114 971
XIII. Zobowiązania wobec klientów 14 799 109 15 463 833 3 441 653 3 707 553
XIV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 137 566 1 852 837 497 108 444 230
XV. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 160 291 339 776 278 187
XVI. Liczba akcji 92 947 671 62 873 245
XVII. Współczynnik kapitałowy 17,95 15,01
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,82 0,73 0,19 0,17
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,82 0,73 0,19 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa GK BOŚ 2018.pdfList Prezesa GK BOŚ 2018.pdf List Prezesa Zarządu Grupy BOŚ S.A
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BOŚ S.A. za 2018r.pdfRoczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy BOŚ S.A. za 2018r.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOŚ za 2018 r.
Grupa BOŚ Sprawozdanie Zarządu Grupy 2018.pdfGrupa BOŚ Sprawozdanie Zarządu Grupy 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOŚ w 2018 r.
Oświadczenia Zarządu Grupa BOS_2018 .pdfOświadczenia Zarządu Grupa BOS_2018 .pdf Oświadczenie Zarządu Grupa BOŚ
Oświadczenie RN Komitet Audytu.pdfOświadczenie RN Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej BOŚ dotyczące Komitetu Audytu Wewnętrznego
Oświadczenie RN Ocena sprawozdań.pdfOświadczenie RN Ocena sprawozdań.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dot.oceny sprawozdań
Oświadczenie RN Wybór Audytora.pdfOświadczenie RN Wybór Audytora.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. wyboru audytora
Sprawozdanie z badania Grupa BOŚ S.A_.pdfSprawozdanie z badania Grupa BOŚ S.A_.pdf Sprawozdanie Audytora z badania Grupy BOŚ 2018 r.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
2019-03-14 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-03-14 Konrad Raczkowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-14 Andrzej Kowalczyk Główny Księgowy Banku - Dyrektor Departamentu Rachunkowości
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki