REKLAMA

BLUGO S.A.: wyniki finansowe

2022-09-22 18:52
publikacja
2022-09-22 18:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Rada_Nadzorcza_Rozporzadzenie_70-1-8.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Uchwala_RN_-_oswiadczenie_do_raportu_rocznego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Sprawozdanie z sytuacji finansowej:
I. Aktywa trwałe 36,00 238,00 8,00 52,00
II. Aktywa obrotowe 831,00 10 328,00 181,00 2 238,00
III. Aktywa razem 867,00 10 566,00 189,00 2 290,00
IV. Zobowiązania długoterminowe 0,00 3 394,00 0,00 735,00
V. Zobowiązania krótkoterminowe 25 745,00 10 677,00 5 598,00 2 314,00
VI. Zobowiązania razem 25 745,00 14 071,00 5 598,00 3 049,00
VII. Kapitał własny -24 878,00 -3 505,00 -5 409,00 -759,00
VIII. Kapitał podstawowy 8 879,00 8 879,00 1 931,00 1 924,00
IX. Liczba akcji (w szt.) 8 879 194,00 8 879 194,00 8 879 194,00 8 879 194,00
X. Wartość księgowa na 1 akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) -2,80 -0,39 -0,61 -0,09
Sprawozdanie z zysków lub strat:
XI. Przychody ze sprzedaży 7 263,00 6 082,00 1 587,00 1 359,00
XII. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -20 823,00 -2 012,00 -4 549,00 -450,00
XIII. Zysk (Strata) z działalności przed opodatkowaniem -21 373,00 -3 230,00 -4 669,00 -722,00
XIV. Zysk (Strata) netto z działalności -21 373,00 -3 230,00 -4 669,00 -722,00
Sprawozdanie z całkowitych dochodów:
XV. Pozostałe całkowite dochody netto 0,00 0,00 0,00 0,00
XVI. Całkowite dochody ogółem -21 373,00 -3 230,00 -4 669,00 -722,00
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 645,00 7 452,00 578,00 1 666,00
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 810,00 66,00 1 269,00 15,00
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 850,00 -7 557,00 -1 933,00 -1 689,00
XX. Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -394,00 -39,00 -86,00 -8,00
XXI. Zysk (Strata) przypadająca na 1 akcję (w PLN/EUR na akcję) -2,41 -0,36 -0,53 -0,08
XXII. Zysk (Strata) rozwodniona przypadająca na 1 akcję
(w PLN/EUR na akcję)
-2,41 -0,36 -0,53 -0,08
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml Raport roczny BluGo S.A. za 2021 rok
259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml.xades259400MV19LBP8OGIC54-2021-12-31.xhtml.xades podpisy raport roczny BluGo S.A. za 2021 rok
BluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtmlBluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2021 rok
BluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xadesBluGo_JSF_SzB_2021-12-31_pl.xhtml.xades podpisy sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2021
Rada Nadzorcza Rozporządzenie 70-1-8.pdfRada Nadzorcza Rozporządzenie 70-1-8.pdf Rada Nadzorcza - oświadczenie
Uchwała RN - oświadczenie do raportu rocznego.pdfUchwała RN - oświadczenie do raportu rocznego.pdf Rada Nadzorcza - protokół z posiedzenia
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki