REKLAMA
JUŻ JUTRO

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie istotnej umowy handlowej

2023-04-27 08:46
publikacja
2023-04-27 08:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia: 2023-04-27
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie istotnej umowy handlowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Biomed”), niniejszym informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. Spółka zawarła z francuską firmą farmaceutyczną LABORATOIRES MAJORELLE z siedzibą w Paryżu, Francja (dalej: Majorelle) umowę dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktu leczniczego Spółki o nazwie handlowej ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100 (dalej: „ONKO” lub „Produkt”).

Na podstawie Umowy Emitent udzielił Majorelle licencji do korzystania z dossier rejestracyjnego ONKO („Licencja”) w celu uzyskania rejestracji Produktu na terytorium Republiki Francuskiej oraz księstwa Monako („Terytorium”), a także prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO po uzyskaniu rejestracji na Terytorium.
Umowa współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek a także przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji.
Na mocy Umowy Majorelle na podstawie dossier rejestracyjnego udostępnionego przez Biomed na podstawie udzielonej Licencji zarejestruje Produkt na rynku francuskim, a następnie Biomed będzie dostarczać Produkt do Majorelle, zaś Majorelle będzie go sprzedawać na Terytorium.

Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień Produktu o charakterze niewiążącym na okres 5 lat, począwszy od uzyskania rejestracji przez Majorelle. W każdym roku obowiązywania Umowy Dystrybutor składać będzie plan kroczący na okres kolejnych 6 miesięcy, który po jego akceptacji przez Biomed będzie uznany jako wiążący.
Łączna wartość zamówień w pierwszych 5 latach obowiązywania Umowy została określona przez strony na poziomie 14.940.400 (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta) Euro, co w przeliczeniu na złotego według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy stanowi kwotę 68.557.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Licencja ma charakter odpłatny i Majorelle zapłaci ustaloną w Umowie opłatę licencyjną w trzech transzach, zaś jej wysokość w ocenie Emitenta ma charakter rynkowy. Koszty rejestracji Produktu oraz koszty marketingowe na Terytorium ponosić będzie Partner.

Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy) począwszy od daty jej podpisania a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 2-letnie okresy dodatkowe. Każda ze stron może rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 12 miesięcy przed końcem okresu podstawowego lub przed upływem okresu dodatkowego.

Uzyskanie przez Majorelle rejestracji Produktu na Terytorium powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 lat od podpisania Umowy, zaś dostosowanie zdolności produkcyjnych przez Biomed będzie miało miejsce do końca roku 2025. Wprowadzenie Produktu na Terytorium nastąpi po uzyskaniu rejestracji i w ciągu 6 miesięcy od ustalenia ceny refundacyjnej Produktu przez komisję ds. cen francuskiego regulatora odpowiedzialnego za ustalanie cen leków we Francji, przy czym o dokładnej dacie zadecydują wspólnie Strony.

Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umowy, lub m.in. jeżeli Produkt nie uzyska rejestracji na rynku francuskim.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.

W opinii Zarządu Emitenta podpisanie Umowy pozwoli na wzrost sprzedaży oraz na dywersyfikację kanałów sprzedaży ONKO BCG, poprzez rejestrację Produktu na kolejnym rynku, zgodnie z przyjętą strategią Spółki.
Realizacja założeń przyjętych w Umowie możliwa będzie dzięki inwestycjom prowadzonym przez Emitenta – Centrum Badawczo Rozwojowego, dzięki któremu Spółka wdroży innowacje pozwalające na zwiększenie konkurencyjności Produktu oraz Zakładu Produkcyjnego Onko BCG istotnie zwiększającego moce produkcyjne Spółki dla ONKO. O realizacji ww. inwestycji Emitent wielokrotnie informował w poprzednich raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-04-27 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-04-27 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Rekrutujesz? Wypróbuj Pracuj.pl i wygraj iPhone 14 | Konkurs dla firm

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki