REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-15 19:36
publikacja
2022-04-15 19:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
btf_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Inf_zarz_BS_aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zar_SSF_JSF_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_BS_spr_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_RN_Komi_Aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_RN_wyb_aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_rap_niefin_2021.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
I. Przychody ze sprzedaży 612 640,00 651 738,00 133 837,00 145 666,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 957,00 -25 735,00 -3 486,00 -5 752,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -19 754,00 -82 300,00 -4 315,00 -18 394,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -15 598,00 -81 662,00 -3 408,00 -18 252,00
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 160 518,00 146 499,00 35 067,00 32 743,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -91 385,00 -53 752,00 -19 964,00 -12 014,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -63 727,00 70 575,00 -13 922,00 15 774,00
VIII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 25 139,00 163 322,00 5 492,00 36 503,00
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 836 812,00 2 746 296,00 2 836 812,00 2 746 296,00
X. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 850 531,00 2 773 118,00 2 850 531,00 2 773 118,00
XI. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -5,50 -29,74 -1,20 -6,65
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki (w PLN / EUR) -5,47 -29,45 -1,19 -6,58
XIII. Aktywa 2 042 422,00 1 861 900,00 444 063,00 403 463,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe 723 295,00 926 197,00 157 259,00 200 701,00
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 596 984,00 334 708,00 129 796,00 72 529,00
XVI. Kapitał własny 722 143,00 600 995,00 157 008,00 130 232,00
XVII. Kapitał podstawowy 2 934,00 2 894,00 638,00 627,00
XVIII. Liczba akcji 2 933 542,00 2 894 287,00 2 933 542,00 2 894 287,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 246,17 207,65 53,52 45,00
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany walut złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2021: 4,5994; 31.12.2020: 4,6148;
- kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2021-31.12.2021: 4,5775; 01.01.2020-31.12.2020: 4,4742
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
btf_2021-12-31_pl.xhtmlbtf_2021-12-31_pl.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2021
btf_2021-12-31_pl.xhtml.xadesbtf_2021-12-31_pl.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2021 -
podpisy
btf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtmlbtf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtml Jednostkowe sprawozdanie zarządu z działalnośc i Benefit Systems S.A. za rok 2021
btf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xadesbtf_jedn_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xades Jednostkowe sprawozdanie zarządu z działalnośc i Benefit Systems S.A. za rok 2021 - podpisy
Inf_zarz_BS_aud_21.xhtmlInf_zarz_BS_aud_21.xhtml Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
Osw_Zar_SSF_JSF_21.xhtmlOsw_Zar_SSF_JSF_21.xhtml Oświadczenie zarządu
Ocena_RN_BS_spr_21.xhtmlOcena_RN_BS_spr_21.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2021
Osw_RN_Komi_Aud_21.xhtmlOsw_RN_Komi_Aud_21.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu
Osw_RN_wyb_aud_21.xhtmlOsw_RN_wyb_aud_21.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
btf_rap_niefin_2021.zipbtf_rap_niefin_2021.zip Raport Niefinansowy Grupy Benefit Systems
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtmlBenefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit
Systems S.A. za rok 2021
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xadesBenefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122021_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Benefit
Systems S.A. za rok 2021 - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki