REKLAMA

BANK PEKAO SA: Zalecenie dywidendowe Komisji Nadzoru Finansowego oraz stwierdzenie spełnienia się warunku wypłaty dywidendy

2021-07-16 17:52
publikacja
2021-07-16 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Zalecenie dywidendowe Komisji Nadzoru Finansowego oraz stwierdzenie spełnienia się warunku wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 16 lipca 2021 r. otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego odnoszące się do polityki dywidendowej Banku w drugiej połowie 2021 r. („Zalecenie KNF”). Stosownie do Zalecenia KNF Bank, wg stanu na 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

Równocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r. dotyczącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w sprawie podziału zysku Banku za 2020 rok („Uchwała w sprawie podziału zysku”) oraz raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. dotyczącego pisma nadzorczego informującego o stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wynikach narzutów stress testów dla Banku, Bank przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 lipca 2021 r. Zarząd Banku, stosownie do § 5 ust. 1 Uchwały w sprawie podziału zysku, podjął uchwałę dotyczącą poszczególnych Warunków Wypłaty Dywidendy określonych w Uchwale w sprawie podziału zysku („Uchwała Zarządu”).

W Uchwale Zarządu Zarząd Banku stwierdził, że:
1) spełnieniu uległ Warunek Wypłaty Dywidendy 75% określony w Uchwale w sprawie podziału zysku,
2) w związku ze spełnieniem się Warunku Wypłaty Dywidendy 75%, nie spełniły się: Warunek Wypłaty Dywidendy 50% oraz Warunek Wypłaty Dywidendy 25%, określone w Uchwale w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze powyższe, zastosowanie znajduje sposób podziału zysku netto Banku za rok 2020 określony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w § 1 Uchwały w sprawie podziału zysku, co oznacza, że:
1) 74,8% zysku netto Banku za rok 2020, tj. kwota 842 528 809,14 zł (słownie: ośmiuset czterdziestu dwóch milionów pięciuset dwudziestu ośmiu tysięcy ośmiuset dziewięciu złotych 14/100), przeznaczona została na dywidendę;
2) kwota 283 895 459,96 zł (słownie: dwustu osiemdziesięciu trzech milionów ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu dziewięciu złotych 96/100) przeznaczona została na kapitał rezerwowy;
3) kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 3,21 zł (słownie: trzy złote 21/100) brutto.
Zgodnie z § 6 Uchwały w sprawie podziału zysku, dzień dywidendy przypada na 10 września 2021 r., zaś termin wypłaty dywidendy na 29 września 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION16.07.2021 - Report 27/2021:
Dividend recommendation of the Polish Financial Supervision Authority
and statement that the condition for dividend payment is fulfilledContent
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank")
hereby announces that on 16 July 2021 it received an individual
recommendation of the Polish Financial Supervision Authority relating to
the Bank's dividend policy in the second half of 2021 (the "PFSA
Recommendation"). In accordance with the PFSA Recommendation, the
Bank, as at 31 March 2021 (Bank's quarterly data on own funds) and as at
31 May 2021 (the Bank's monthly data on the receivables portfolio), in
terms of the basic criteria of the dividend policy, met the requirements
qualifying for the payment of up to 100% of the dividend from the Bank's
profit generated in the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.
Additionally, the Polish Financial Supervision Authority recommended the
Bank not taking, without prior consultation with the supervisory
authority, other actions, in particular those outside the scope of its
current business and operational activities, which could result in a
reduction of its capital base, including possible dividend payments from
undistributed profit from previous years (i.e. from 2019 and previous
years) and share buybacks.At the same time, with reference
to current report No. 21/2021 dated 11 June 2021 concerning the
resolution of the Ordinary General Meeting of the Bank on the
distribution of the Bank's profit for 2020 (the "Profit
Distribution Resolution") and current report No. 26/2021 dated 30
June 2021 concerning the supervisory letter informing about the position
of the Polish Financial Supervision Authority on the dividend policy in
the second half of 2021 and the results of the stress test mark-ups for
the Bank, the Bank informs the public that on 16 July 2021 the
Management Board of the Bank, pursuant to § 5 (1) of the Profit Sharing
Resolution, adopted a resolution regarding the individual Dividend
Conditions set out in the Profit Sharing Resolution (the "Board
Resolution").In the Board Resolution, the
Management Board of the Bank stated that:1) the 75% Dividend Payment
Condition set out in the Profit Distribution Resolution has been
fulfilled,2) in connection with the fulfilment of the Dividend
Payment Condition of 75%, the following have not been fulfilled: 50%
Dividend Payment Condition and 25% Dividend Payment Condition set out in
the Profit Distribution Resolution.In view of the above, the
method of distribution of the Bank's net profit for 2020 set out by the
Ordinary General Meeting of the Bank in § 1 of the Profit Distribution
Resolution applies, which means that:1) 74.8% of the Bank's net
profit for 2020, i.e. the amount of PLN 842,528,809.14 (in words: eight
hundred and forty-two million five hundred and twenty-eight thousand
eight hundred and nine zlotys 14/100), was allocated to dividends;2)
the amount of PLN 283,895,459.96 (in words: two hundred and eighty-three
million, eight hundred and ninety-five thousand, four hundred and
fifty-nine zlotys and 96/100) shall be allocated to reserve capital;3)
the amount of dividend per share is PLN 3.21 (in words: three zlotys
21/100) gross.Pursuant to § 6 of the Profit Distribution
Resolution, the dividend date falls on 10 September 2021 and the
dividend payment date falls on 29 September 2021.Legal basis:
Art. 17 of (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-16 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2021-07-16 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki