REKLAMA

Abonament medyczny? Nie, dziękuję

Barbara Sielicka2010-11-04 06:00
publikacja
2010-11-04 06:00
Abonamenty medyczne, które pracodawca wykupuje swoim pracownikom, traktowane są jako nieodpłatne świadczenie i stanowią dla nich przychód ze stosunku pracy. Taki przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy także odprowadzić od niego składki ZUS.

Takie stanowisko NSA wzbudziło wiele kontrowersji i zamieszania w zakładach pracy, sądach i w urzędach skarbowych. Pracodawcy twierdzą, że pakiety medyczne nie powinny być opodatkowane – nie można bowiem stwierdzić przychodu pracownika, gdy abonament opłacany jest w formie ryczałtu. Z kolei NSA twierdzi, że nawet sama możliwość skorzystania z pakietu jest już dla pracownika przychodem.

Kontrowersyjny wyrok NSA

Wiele orzeczeń sądów wskazuje na fakt, że pakiety medyczne wykupione na rzecz pracowników przez pracodawcę nie stanowią dla nich przychodu ze stosunku pracy, nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Z drugiej strony wiele sądów przyjmowało odmienne stanowisku i nakazywało opodatkowanie takich abonamentów medycznych. Prawdziwa burza rozpętała się jednak po wyroku NSA z 24 maja 2010 roku (sygn. akt II FPS 1/10).

Wyrok zapadł w sprawie spółki, której właścicielka nie wiedziała, czy wykupiony dla załogi abonament medyczny ma zaliczyć do przychodów pracownika z nieodpłatnego świadczenia. Pracodawczyni opłacała pakiet medyczny ryczałtem dla ogółu pracowników. Zwróciła się do naczelnika Urzędu Skarbowego z pytaniem, czy wartość świadczeń medycznych otrzymywanych przez pracowników jest dla nich przychodem i czy w związku z tym ma je uwzględniać w podstawie obliczania zaliczek na podatek.

Organ podatkowy stwierdził, że takie świadczenie należy opodatkować. Mało tego, w uzasadnieniu zaznaczył, że nie jest ważne, czy pracownik w ogóle skorzysta z konkretnej usługi medycznej, lecz sam fakt objęcia pracownika opieką medyczną. Przychodem nie będzie więc wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, lecz wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika, jakim jest możliwość skorzystania z takich usług. Urząd Skarbowy wskazał również, w jaki sposób obliczać wartość przychodu przypadającego na jednego pracownika. Wykupiony abonament jest świadczeniem w naturze, do jego obliczania zaś należy stosować art. 11 ust. 2a p. 2 pdof. „W momencie wykupu usług medycznych znana jest zarówno globalna kwota przypadająca do zapłaty, jak i liczba pracowników, dla których wykupiono świadczenie, zatem powinna być znana skarżącej wartość otrzymywanego przez pracownika jednego pakietu usług” – czytamy w uzasadnieniu decyzji.


Z takim stanowiskiem nie zgodziła się właścicielka spółki, która wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. WSA uchylił orzeczenia organów podatkowych i wydał wyrok (z 20 sierpnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 625/08), w którym stwierdził, że nie można określić wartości tego świadczenia według metod określonych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu nie można przypisać pracownikowi przychodu, który ma być opodatkowany.

Na takie stanowisko dyrektor Izby Skarbowej złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę: „Wykupione przez pracodawcę pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), stanowią dla pracowników uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy”.

Oznacza to, że już sama możliwość skorzystania przez pracownika z abonamentu medycznego jest dla niego nieodpłatnym świadczeniem, które należy opodatkować oraz odprowadzić za nie składki na ubezpieczenie społeczne.


Pracodawcy mają wątpliwości


Wyrok NSA wywołał dyskusję wśród pracodawców i pracowników. Nie zgadzali się oni z faktem, że przychód za pakiety medyczne będzie pracownikom naliczany nawet wówczas, gdy nie skorzystają z opieki medycznej. Wątpliwości budził także sposób obliczania wartości przychodu przypadającego na jednego pracobiorcę.
Do NSA wpłynęły kolejne skargi. 16 września 2010 roku, kilka miesięcy po wydaniu majowego wyroku nawiązującego do pakietów medycznych, NSA stwierdził, że jeżeli pracodawca płaci za abonament w formie ryczałtu, to świadczeń medycznych nie da się przyporządkować do konkretnego pracownika, nie ma więc podstaw do ustalenia przychodu pracowniczego (sygn. akt I FSK 1989/08). Nie ma także znaczenia to, czy pracownik faktycznie skorzystał z usługi, czy nie.

Po tak sprzecznych wyrokach NSA, mając zastrzeżenia co do orzeczenia z 24 maja, postanowił 5 października 2010 r. (sygn. akt II FSK 541/09) skierować swoje wątpliwości związane z opodatkowaniem pakietów medycznych do rozpoznania w składzie siedmioosobowym. To nadzieja szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy oczekują abolicji podatkowej, ponieważ wcześniej jako płatnicy nie opodatkowali pakietów medycznych jako nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników.


Sporne kwestie

Kwestią budzącą najwięcej wątpliwości jest opodatkowanie samej możliwości skorzystania z pakietów medycznych. Pracownicy postulują, że nie można im przypisywać przychodu z abonamentu medycznego w sytuacji, gdy nie skorzystają oni z żadnej usługi medycznej. Z kolei NSA stoi na stanowisku, że gdyby pracownik sam chciał sobie wykupić abonament medyczny, musiałby zapłacić znacznie więcej niż płaci pracodawca w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. Z tego powodu pracownik, który dzięki pracodawcy ma możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, otrzymuje przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu.

Innym punktem zapalnym jest sposób ustalenia przychodu dla pracownika, gdy pracodawca opłaca abonament medyczny w formie ryczałtu. Organy podatkowe twierdzą, że jeżeli znana jest globalna kwota, jaką opłaca firma, oraz liczba zatrudnionych, to możliwe jest ustalenie przychodu przypadającego na jednego pracobiorcę. Pracodawcy są zdania, że brak uzasadnienia do obliczania przychodu wynikającego z możliwości skorzystania z prywatnej obsługi medycznej w taki sposób. Problemem są chociażby wahania kadrowe w przedsiębiorstwach.

Trzeci problem wiąże się z koniecznością zapłaty zaległego podatku oraz składek ZUS od pakietów medycznych przez tych, którzy do tej pory tego nie robili. Widząc rozbieżność stanowisk sądów i organów podatkowych, pracodawcy nie wiedzieli, czy powinni odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zapewnienia pakietów medycznych swoim pracownikom. Na takie stanowisko pracodawców ministerstwo finansów odpowiada, że jeżeli firmy miały wątpliwości, to nic nie stało na przeszkodzie, aby zwróciły się o wydanie interpretacji indywidualnej. Skoro tego nie zrobiły – poniosły ryzyko, którego konsekwencją jest konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.


Fiskus i ZUS wołają o swoje


Szacuje się, że nawet 2 mln pracowników korzysta z pakietów medycznych opłacanych przez pracodawcę. Wielu z nich nie opłacało od abonamentów zaliczek na podatek dochodowy – teraz o te pieniądze upominają się Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Organ podatkowy domaga się zapłaty zaległości podatkowy wraz z odsetkami z ostatnich 5 lat (odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16702) – na tej operacji może uzyskać nawet 50 mln złotych.

Również ZUS zaczyna ścigać przedsiębiorców za zaległe składki. Przedsiębiorca, który oferował swoim pracownikom pakiety medyczne, a nie odprowadzał od nich składek, będzie musiał je zapłacić i to za 10 lat wstecz wraz z odsetkami. Wojciech Andrusiewicz z Biura Prasowego Centrali ZUS wyjaśnia, że jeśli wartość wydatków ponoszonych przez pracodawcę na usługi lecznicze pracowników stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy dla celów podatkowych, to stanowi ona także podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.Konsekwencje opodatkowania pakietów medycznych


Przedsiębiorcy z pewnością odczują konieczność zapłaty zaległego podatku oraz składek ZUS.  Czeka to także pracowników, do których kieszeni sięgną pracodawcy. Z tego powodu przedsiębiorcy zwrócili się z apelem do Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o złagodzenie negatywnych konsekwencji wyroku NSA z 24 maja 2010 r., a który zobowiązuje ich do zapłaty tych zaległości.

Zastosowanie się do wyroku stwarza także konieczność dokonania korekt informacji dotyczących odprowadzonych zaliczek. W niektórych przypadkach wymusi to od pracodawców sporządzenie kilkudziesięciu korekt wraz z uzasadnieniem. Korekty zeznań rocznych na podstawie informacji PIT-11 czekają również pracowników.

Pakiety medyczne to bardzo popularna forma pozapłacowej motywacji pracowników. Ich zaoferowanie przez pracodawcę korzystnie wpływa na wizerunek firmy. Także dla pracowników możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej jest niewątpliwie zaletą. Konieczność zastosowania się do niekorzystnego wyroku NSA może jednak sprawić, iż pracodawcy będą rezygnować z oferowania pracownikom abonamentów.

Komentuje Analityk Bankier.pl, Piotr Szulczewski:

Uprawnienie do korzystania z pakietów medycznych generuje przychód po stronie pracownika (wskazany w art. 11 ust. 2 ustawy o PIT). Wartość takiego nieodpłatnego świadczenia ustala się według ceny zakupu, jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi zakupione. Jeżeli zakup nastąpił ryczałtowo na rzecz całego zakładu, pojawia się problem z ustaleniem wartości świadczenia.

Z jednej strony bowiem już sama cena zakupu może budzić kwestię sporną – zakup ryczałtowy generuje prawo do uzyskania znacznych rabatów, a w konsekwencji niższej ceny niż oferowana rynkowo dla indywidualnego pracownika. Nawet jeśli uznać, że przychód obliczamy od ceny faktycznie zapłaconej przez zakład i podzielonej na liczbę pracowników, to kłopotliwe staje się wskazanie konkretnego przychodu po stronie uprawnionego do pakietu medycznego. Gdyby bowiem pakiet nabyty został na rzecz 100 pracowników, to świadczenie rozkłada się proporcjonalnie na każdego z nich (cena dzieli się przez liczbę pracowników uprawnionych). Ryczałtowe określenie zakupu oznacza jednak, że nie wyklucza ono świadczenia również pracownikom zatrudnionym czasowo, rozwiązującym umowę o pracę czy też zatrudnionym w innym niż podstawowy wymiar czasu pracy.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, by zmiany kadrowe nie wpływały na wymiar świadczenia. Co więcej, część pracowników może być w ogóle niezainteresowana korzystaniem z pakietu medycznego (np. związanie z własnym lekarzem, opieka medyczna wykupiona prywatnie). Tym samym trudno jednoznacznie stwierdzić, jaki jest wymiar świadczenia w przeliczeniu na jednego pracownika. W konsekwencji wyliczenie nie może zostać przeprowadzone – nie pozwala ono ustalić dokładnej wartości przychodu.


Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl
 
Źródło:
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (11)

dodaj komentarz
~Jasiek
PRoponuje sędziom , tym co sa tacy mądrzy zabrac z biura papier toaletowy , no chyba ze placa za niego , wodę , herbatę itd. Ciekawe czy rządzący pijac drineczka na uroczystosciach panstwowych tez płaca za mozliwosc łykniecia tego drina, i mozna ttuaj mnozyc. Nie dośc ze Ci ludzie ktorym opalca sie abonament odciazaja publiczna PRoponuje sędziom , tym co sa tacy mądrzy zabrac z biura papier toaletowy , no chyba ze placa za niego , wodę , herbatę itd. Ciekawe czy rządzący pijac drineczka na uroczystosciach panstwowych tez płaca za mozliwosc łykniecia tego drina, i mozna ttuaj mnozyc. Nie dośc ze Ci ludzie ktorym opalca sie abonament odciazaja publiczna sluzbe zdrowia ( wiem bo zaproponowali mi czekanie na koronografie conajmniej pól roku ).
gdzie placac prywatnie zrobilem ja w dwa dni . Ale co tam Ci panowie moze i Panie maja sluzbe na zwolanie w MSWIA ( Szaserow , Woloska ) i nie musza czekac ani placic, a potem dozywtonia emeryturke i swiadczenia zdrowotne. A reszta pospolstwa niech placi albo czeka az umrze...
Jesli Rostowski nie zrobi abolicji , to niestety chyba bedzie to ostatnia kadencja tej partii
a i padnie sporo medycznych placowek prywatnych i dociazymy panstwowa sluzbe zdrowia. Ale co tam z jednej strony sciagniemy od podatników 450 banieczek, a z drugiej dolozymy parę razy wiecej do swiadczen w panstwowej sluzbie plus oczywiscie refundowane recepty. Ja zamierzam w zwiazku z ta decyzja 30 sedziow zrezygnowac zpakietu, bede nadal chodzil prywatnie, ale rachunki za lekarzy bede wysylal do NFZ
~Paweł
idąc tym tropem dojdziemy do wniosku, że wszystko jest przychodem pracownika.
Woda w czajniku, woda w WC, herbata, słone paluszki, żarówki, prąd, sprzątanie, ochrona firmy, biuro, w ogole sam fakt mozliwości pracowania w firemie jest przychodem. Ludzie , nie znam Was ale sam fakt , że istnieje teoretyczna możliwość, że kiedyś
idąc tym tropem dojdziemy do wniosku, że wszystko jest przychodem pracownika.
Woda w czajniku, woda w WC, herbata, słone paluszki, żarówki, prąd, sprzątanie, ochrona firmy, biuro, w ogole sam fakt mozliwości pracowania w firemie jest przychodem. Ludzie , nie znam Was ale sam fakt , że istnieje teoretyczna możliwość, że kiedyś wejdziecie do mojego biura i skorzystacie z WC powoduje, że jest to świadczenie na Waszą rzecz. Płaćcie od tego podatki. A sama mozliwość podjęcia pracy w mojej firmie to już podatkowa mogiła. Malo tego sam fakt, że możemy spłodzić kogoś, kto teoretycznie kiedys będzie mógł wejść jakiejś firmy i korzystać z WC i innych luksusów to tez świadczenie. Tak więc sama teoretyczna mozliwośc przyjścia na świad w Polsce jest już opodatkowanym świadczeniem.
~bronx
Odrobinę zejdę z tematu... A jakie są wasze wrażenia jeśli chodzi o jakość usług w Medicoverze czy Luxmedzie? Odnoszę wrażenie, że jest gorzej, niż gdybym zapłacił sam w gabinecie - okulista przepisał mi super mocne szkła (chociaż mówiłem, że widzę niekomfortowo chociaż bardzo ostro... i wzrok szybko mi się pogorszył), ciężko się Odrobinę zejdę z tematu... A jakie są wasze wrażenia jeśli chodzi o jakość usług w Medicoverze czy Luxmedzie? Odnoszę wrażenie, że jest gorzej, niż gdybym zapłacił sam w gabinecie - okulista przepisał mi super mocne szkła (chociaż mówiłem, że widzę niekomfortowo chociaż bardzo ostro... i wzrok szybko mi się pogorszył), ciężko się doprosić o skierowanie na jakieś badania, chociaż jest to w pakiecie, po wizycie u dentysty z dopłatą ząb bolał mnie dalej :) To tyle na razie (mam za sobą trzy wizyty...)
pozdrawiam
infinum
To fakt, jeżeli chodzi o jakość usług, to najgorsza jest publiczna służba zdrowia, potem wszelkiego rodzaju prywatne korporacje medyczne, a najlepsi są przeważnie pojedynczy lekarze-specjaliści pracujący na własny rachunek.

Szczególnie jeśli chodzi o lekarzy-diagnostów, bo trudno mieć prywatny 1-osobowy zakład chirurgii.
~dominik
Nie rozumiem w czym problem. Każda forma wynagrodzenia jest opodatkowana. W mojej firmie place podatek i skladke ZUS za polise zdrowotna - tak samo, jakbym placil, gdyby firma mi dawala 100zl extra na wizyty u lekarza, niezaleznie od tego, czy z wizyty skorzystam, czy nie. Tak samo jest z prywatnym korzystaniem z samochodu sluzbowego Nie rozumiem w czym problem. Każda forma wynagrodzenia jest opodatkowana. W mojej firmie place podatek i skladke ZUS za polise zdrowotna - tak samo, jakbym placil, gdyby firma mi dawala 100zl extra na wizyty u lekarza, niezaleznie od tego, czy z wizyty skorzystam, czy nie. Tak samo jest z prywatnym korzystaniem z samochodu sluzbowego - tam tez mam wyliczona stawke kosztu korzystania samochodu w przeliczeniu na 1km i za kazdy km przejechany w celu prywatnym place podatek. Za kawe nie place, bo prawo pracy mowi, ze pracodawca musi zapewnic pracownikowi napoje w pracy.
~Goły i wesoły
Tak dalej Panowie. Czasami zastanawiam się, czy tak głupie pomysły ma więcej ludzi czy trzeba być do tego politykiem. Te dwa miliony ludzi odciąża NFZ i płaci jeszcze składki. Przy dodatkowym opodatkowaniu pewnie zrezygnują. Ciekawe komu i ile wówczas zabiorą politycy ? Niedługo nie będzie komu. Coraz więcej biznesu i mądrych ludzi Tak dalej Panowie. Czasami zastanawiam się, czy tak głupie pomysły ma więcej ludzi czy trzeba być do tego politykiem. Te dwa miliony ludzi odciąża NFZ i płaci jeszcze składki. Przy dodatkowym opodatkowaniu pewnie zrezygnują. Ciekawe komu i ile wówczas zabiorą politycy ? Niedługo nie będzie komu. Coraz więcej biznesu i mądrych ludzi przenosi się za granicę itd.
~Gambo81
Zgadzam sie z przedmowca - nikt nie bierze pod uwage ze osoba majaca dodatkowy abonament unika panstwowych placowek. Wedlug mnie to Panstwo powinno dawac ulge a nie sciagac jeszcze od tego podatek.
bartzient
A czy za kawę, którą wypijam w biurze też powinienem zapłacić podatek? A może za wszystkie prywatne rozmowy wykonane ze służbowego telefonu też. A no i oczywiście papier toaletowy, mydło, papier do drukarki itd.. Woda do picia chyba też, bo obowiązek dostarczenia wody dotyczy chyba tylko pracy w wysokich A czy za kawę, którą wypijam w biurze też powinienem zapłacić podatek? A może za wszystkie prywatne rozmowy wykonane ze służbowego telefonu też. A no i oczywiście papier toaletowy, mydło, papier do drukarki itd.. Woda do picia chyba też, bo obowiązek dostarczenia wody dotyczy chyba tylko pracy w wysokich temperaturach.
~roti
niech państwo - największy złodziej - zwróci mi wszystkie składki jaki potrącano mi na ubezpieczenie zdrowotne!!!!przez te wszystkie lata ani razu nie korzystałem z państwowej służby zdrowia tylko leczyłem się prywatnie ale i tak złodzieje co miesiąc zabierali mi kasę!!!!!!!teraz płacąc podwójnie muszę jeszcze od tego zapłacić podatek niech państwo - największy złodziej - zwróci mi wszystkie składki jaki potrącano mi na ubezpieczenie zdrowotne!!!!przez te wszystkie lata ani razu nie korzystałem z państwowej służby zdrowia tylko leczyłem się prywatnie ale i tak złodzieje co miesiąc zabierali mi kasę!!!!!!!teraz płacąc podwójnie muszę jeszcze od tego zapłacić podatek - najbardziej sq.....nski kraj, który kilka razy każe sobie płacić za coś z czego sam się nie wywiązuje!!!!
~sean
Pracodawca funduje mi darmową kawę w miejscu pracy. Czy w myśl polskiego prawa jest to mój dodatkowy przychód podlegający opodatkowaniu?

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki