REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2022-09-30 17:15
publikacja
2022-09-30 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2022_H1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_ATM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_H1_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_H1_Sprawozdanie__z_dzialalnosci_Grupa_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_Grupa_ATM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2022_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 130.288 111.387 28.063 24.496
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15.836 10.923 3.411 2.402
III. Zysk (strata) brutto 16.099 12.212 3.468 2.686
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14.301 9.973 3.080 2.193
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 14.301 9.973 3.080 2.193
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 14.148 9.861 3.047 2.169
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43.434 9.462 9.355 2.081
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (20.977) (4.591) (4.518) (1.010)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17.025) (18.003) (3.667) (3.959)
X. Przepływy pieniężne netto, razem 5.432 (13.132) 1.170 (2.888)
XI. Aktywa razem 391.359 376.616 83.613 83.307
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 113.819 95.854 24.317 21.203
XIII. Zobowiązania długoterminowe 35.568 40.245 7.599 8.902
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 78.251 55.143 16.718 12.198
XV. Kapitał własny 277.540 280.762 59.296 62.105
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 277.132 279.846 59.209 61.902
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.801 1.865
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,17 0,12 0,04 0,03
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,29 3,32 0,70 0,73
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,29 3,32 0,70 0,73
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 0,15 0,04 0,03
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6806 4,5208
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,6427 4,5472
XXVII. Przychody ze sprzedaży 59.974 65.383 12.918 14.379
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16.253 12.263 3.501 2.697
XXIX. Zysk (strata) brutto 16.088 12.141 3.465 2.670
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 15.133 11.063 3.260 2.433
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 15.133 11.063 3.260 2.433
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3.036 5.279 654 1.161
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (906) (4.251) (195) (935)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12.852) (13.184) (2.768) (2.899)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (10.722) (12.156) (2.309) (2.673)
XXXVI. Aktywa razem 252.991 249.502 54.051 55.190
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 37.443 32.227 8.000 7.129
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14.243 19.379 3.043 4.287
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 23.200 12.382 4.957 2.739
XL. Kapitał własny 215.548 217.275 46.051 48.061
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.801 1.865
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,13 0,04 0,03
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,18 0,13 0,04 0,03
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,56 2,58 0,55 0,57
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,56 2,58 0,55 0,57
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,20 0,15 0,04 0,03
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,6806 4,5208
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,6427 4,5472


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.


Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec
pierwszego połrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2022 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf2022 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf Finansowe sprawozdanie skonsolidowane
2022 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf2022 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf Finansowe sprawozdanie jednostkowe
2022 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf2022 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf Sprawozdanie z działalności
2022 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM.pdf2022 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM.pdf Raport audytora - sprawozdanie skonsolidowane
2022 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf2022 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf Raport audytora - sprawozdanie jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-30 Przemysław Kmiotek Wiceprezes Zarządu
2022-09-30 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki