REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2023-11-07 07:30
publikacja
2023-11-07 07:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_3Q_2023_Raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_3Q_2023_Quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 2 723 265 3 809 178 593 897 815 476
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 289 995 733 692 63 243 157 070
III. Zysk (strata) brutto 289 684 816 082 63 175 174 708
IV. Zysk (strata) netto za okres 236 780 682 000 51 638 146 004
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 199 142 558 402 43 429 119 544
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 345 138 481 386 75 269 103 056
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (69 615) (102 740) (15 182) (21 995)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (252 250) (105 848) (55 011) (22 660)
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 23 273 272 799 5 075 58 401
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,87 8,06 0,63 1,73
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,87 8,06 0,63 1,73
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,5854 4,6711
XV. Aktywa (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 2 737 299 3 254 485 590 495 693 935
XVI. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 286 474 395 397 61 799 84 308
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 655 983 806 906 141 510 172 052
XVIII. Kapitał własny (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 1 794 841 2 052 182 387 186 437 575
XIX. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 69 288 69 288 14 947 14 774
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 25,90 29,62 5,59 6,32
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 25,90 29,62 5,59 6,32
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 187 077 014 27 715 113 40 356 591 5 909 532
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,70 0,40 0,58 0,09
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,6356 4,6899
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVII. Przychody ze sprzedaży 191 416 68 341 41 745 14 622
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 172 121 168 093 37 537 35 963
XXIX. Zysk (strata) brutto 170 214 164 720 37 121 35 242
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 170 214 164 720 37 121 35 242
XXXI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 171 968 166 381 37 503 35 597
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 224 361 194 363 48 929 41 584
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 872) (50) (5 642) (11)
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (188 423) (60 094) (41 092) (12 857)
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 065 134 219 2 195 28 716
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,48 2,40 0,54 0,51
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,48 2,40 0,54 0,51
XL. Średni kurs PLN/EUR * 4,5854 4,6711
XLI. Aktywa (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 1 176 224 1 028 143 253 737 211 126
XLII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 71 993 93 978 15 530 19 298
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 345 058 213 324 74 436 43 805
XLIV. Kapitał własny (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 759 174 720 842 163 770 148 023
XLV. Kapitał podstawowy (stan na 30/09/2023 i 31/12/2022) 69 288 69 288 14 947 14 228
XLVI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,96 10,40 2,36 2,14
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,96 10,40 2,36 2,14
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 187 077 014 27 715 113 40 356 591 5 691 222
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 2,70 0,40 0,58 0,08
LII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,6356 4,6899
LIII. Średni kurs PLN/EUR * 4,5854 4,6711


*Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP liczonych
narastająco od początku roku do końca okresu, za który sporządzany jest
raport.**Pozycje bilansowe i wartość księgową na jedną akcję przeliczono
według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 3Q_2023 Raport kwartalny.pdfAPSA 3Q_2023 Raport kwartalny.pdf APSA Raport kwartalny 3Q 2023
APSA 3Q_2023 Quarterly report.pdfAPSA 3Q_2023 Quarterly report.pdf APSA Quarterly report 3Q 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-07 Michał Jarczyński Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający
2023-11-07 Katarzyna Wojtkowiak Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
2023-11-07 Fabian Langenskiöld Członek Zarządu Wiceprezes ds. Sprzedaży i Marketingu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki