REKLAMA
RPP

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2022-11-07 17:30
publikacja
2022-11-07 17:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_3Q_2022_Raport_kwartalny_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_3Q_2022_Quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Działalność kontynuowana
I. Przychody ze sprzedaży 3 809 178 2 459 029 814 965 540 548
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 733 692 170 481 156 972 37 475
III. Zysk (strata) brutto 816 082 151 172 174 599 33 231
IV. Zysk (strata) netto za okres 682 000 121 230 145 912 26 649
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 558 402 84 309 119 469 18 533
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 481 386 105 318 102 992 23 151
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (102 740) (103 066) (21 981) (22 656)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (105 848) (108 605) (22 646) (23 874)
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 272 799 (106 353) 58 365 (23 379)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,06 1,22 1,72 0,27
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,06 1,22 1,72 0,27
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,6740 4,5491
XV. Aktywa (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 3 644 293 2 389 266 748 345 519 473
XVI. Zobowiązania długoterminowe (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 511 806 424 205 105 098 92 230
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 885 323 722 065 181 799 156 991
XVIII. Kapitał własny (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 2 247 163 1 242 996 461 449 270 252
XIX. Kapitał podstawowy (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 69 288 69 288 14 228 15 064
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,43 17,94 6,66 3,90
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 32,43 17,94 6,66 3,90
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113,20 20 786 334,90 5 691 222 4 519 358
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,08 0,07
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,8698 4,5994
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVII. Przychody ze sprzedaży 68 341 54 627 14 622 11 961
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 168 093 34 955 35 963 7 654
XXIX. Zysk (strata) brutto 164 720 26 142 35 242 5 724
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 164 720 26 142 35 242 5 724
XXXI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 166 381 26 142 35 597 5 724
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 363 (58 177) 41 584 (12 739)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (50) - (11) -
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (60 094) 39 178 (12 857) 8 578
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 134 219 (18 999) 28 716 (4 160)
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,40 0,38 0,51 0,08
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,40 0,38 0,51 0,08
XL. Średni kurs PLN/EUR * 4,6740 4,5491
XLI. Aktywa (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 1 028 143 882 117 211 126 191 790
XLII. Zobowiązania długoterminowe (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 93 978 31 049 19 298 6 751
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 213 324 280 472 43 805 60 980
XLIV. Kapitał własny (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 720 842 570 595 148 023 124 058
XLV. Kapitał podstawowy (dane na 30/09/2022 i 31/12/2021) 69 288 69 288 14 228 15 064
XLVI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,40 8,24 2,14 1,79
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,40 8,24 2,14 1,79
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) 27 715 113 20 786 335 5 691 222 4 519 358
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,40 0,30 0,08 0,07
LII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** 4,8698 4,5994


* - Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP
liczonych narastająco od początku roku do końca okresu, za który
sporządzany jest raport.** - Pozycje bilansowe i wartość
księgową na jedną akcję przeliczono według średniego kursu ogłoszonego
przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 3Q_2022 Raport kwartalny_fin.pdfAPSA 3Q_2022 Raport kwartalny_fin.pdf APSA_Raport kwartalny 3Q2022
APSA 3Q_2022 Quarterly report.pdfAPSA 3Q_2022 Quarterly report.pdf APSA_Quarterly report 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-07 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
krokus0970 2022-11-07 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki