REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: wyniki finansowe

2021-05-11 07:38
publikacja
2021-05-11 07:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
APSA_1Q_2021_Raport_kwartalny_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
APSA_1Q_2021_Quarterly_report.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody ze sprzedaży 782 812 813 948 172 170 188 166
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 183 79 665 9 498 18 417
III. Zysk (strata) brutto 38 897 73 416 8 555 16 972
IV. Zysk (strata) netto za okres 32 269 62 289 7 097 14 400
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 29 095 54 963 6 399 12 706
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 076 70 781 5 295 16 363
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (35 514) (37 565) (7 811) (8 684)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (24 347) (34 185) (5 355) (7 903)
IX. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (35 785) (969) (7 870) (224)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,42 0,79 0,09 0,18
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,42 0,79 0,09 0,18
XIV. Średni kurs PLN/EUR * 4,5467 4,3257
XV. Aktywa (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 2 134 953 2 136 646 458 115 462 999
XVI. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 452 528 464 596 97 103 100 675
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 636 244 639 016 136 524 138 471
XVIII. Kapitał własny (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 1 046 181 1 033 033 224 488 223 852
XIX. Kapitał podstawowy (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 69 288 69 288 14 868 15 014
XX. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,10 14,91 3,24 3,23
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 15,10 14,91 3,24 3,23
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
XXVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6603 4,6148
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXVII. Przychody ze sprzedaży 4 690 5 171 1 032 1 195
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (617) (1 928) (136) (446)
XXIX. Zysk (strata) brutto (7 080) (7 791) (1 557) (1 801)
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (7 080) (7 791) (1 557) (1 801)
XXXI. Zysk (strata) netto za okres (7 080) (7 791) (1 557) (1 801)
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 170) 41 261 (1 357) 9 539
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - - - -
XXXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (18 376) (32 167) (4 042) (7 436)
XXXV. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (24 545) 9 094 (5 399) 2 102
XXXVI. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10) (0,11) (0,02) (0,03)
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,10) (0,11) (0,02) (0,03)
XL. Średni kurs PLN/EUR * 4,5467 4,3257
XLI. Aktywa (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 863 215 882 117 185 227 191 150
XLII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 16 429 31 049 3 525 6 728
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 281 338 280 472 60 369 60 777
XLIV. Kapitał własny (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 565 448 570 595 121 333 123 644
XLV. Kapitał podstawowy (stan na 31.03.2021 i 31.12.2020) 69 288 69 288 14 868 15 014
XLVI. Liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVII. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783 69 287 783
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,16 8,24 1,75 1,78
XLIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,16 8,24 1,75 1,78
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR) - - - -
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - -
LII. Kurs PLN/EUR na koniec okresu ** - - 4,6603 4,6148


* - Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ogłaszonych przez NBP w okresie, którego dotyczą prezentowane
dane.** - Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
APSA 1Q_2021 Raport kwartalny_fin.pdfAPSA 1Q_2021 Raport kwartalny_fin.pdf APSA_1Q2021_Raport kwartalny
APSA 1Q_2021 Quarterly report.pdfAPSA 1Q_2021 Quarterly report.pdf APSA_1Q2021_Quarterly report

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2021-05-11 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki