REKLAMA
Dzień specjalny w Bankier.pl

APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-08-31 18:10
publikacja
2021-08-31 18:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Grupa_APS_Energia_HY_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_HY_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_APS_Energia_30.06.2021_JSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_APS_Energia_30.06.2021_SSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody ze sprzedaży 29 688 30 101 6 529 6 778
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 363 -7 143 -1 179 -1 608
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -5 962 -7 802 -1 311 -1 757
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -4 946 -7 853 -1 088 -1 768
V. Zysk (strata) netto -4 946 -7 853 -1 088 -1 768
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -4 946 -7 853 -1 088 -1 768
VII. Suma dochodów całkowitych -4 811 -8 904 -1 058 -2 005
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -4 811 -8 904 -1 058 -2 005
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 290 -922 -504 -208
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 168 -4 528 -257 -1 020
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 717 2 250 598 507
XII. Przepływy pieniężne netto razem -741 -3 200 -163 -721
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,18 -0,28 -0,04 -0,06
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,18 -0,28 -0,04 -0,06
XVI. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa trwałe 44 113 44 423 9 758 9 626
XVIII. Aktywa obrotowe 52 228 47 130 11 553 10 213
XIX. Aktywa razem 96 341 91 553 21 311 19 839
XX. Zobowiązania długoterminowe 21 689 24 580 4 798 5 326
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 33 256 20 766 7 356 4 500
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 41 396 46 207 9 157 10 013
XXIII. Kapitały własne 41 396 46 207 9 157 10 013
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego APS Energia S.A.
XXIV. Przychody ze sprzedaży 18 001 15 565 3 959 3 505
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 770 -3 167 169 -713
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 886 1 285 415 289
XXVII. Zysk (strata) netto 1 887 1 106 415 249
XXVIII. Suma dochodów całkowitych 1 887 1 106 415 249
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 698 862 -1 033 194
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 853 103 627 23
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 994 -1 733 219 -390
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -851 -768 -187 -173
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XXXIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,07 0,04 0,01 0,01
XXXVI. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XXXVII. Aktywa trwałe 35 624 35 914 7 880 7 782
XXXVIII. Aktywa obrotowe 34 212 31 578 7 568 6 843
XXXIX. Aktywa razem 69 836 67 492 15 448 14 625
XL. Zobowiązania długoterminowe 17 785 19 689 3 934 4 266
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 932 11 571 3 082 2 507
XLII. Kapitały własne 38 119 36 232 8 432 7 851


Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu
EUR/PLN, stanowiącego średnią arytmetyczna średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzień każdego miesiąca
danego okresu obrotowego.Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone wedlug średniego kursu EUR/PLN
obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP.Średni
kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wyniósl 4,5472
EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniósl 4,4413
EUR/PLN.


Kurs na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniósl 4,5208 EUR/PLN oraz na dzień
31 grudnia 2020 roku wyniósl 4,6148 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF Grupa APS Energia HY 2021.pdfSF Grupa APS Energia HY 2021.pdf Raport półroczny Grupy APS Energia
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci HY 2021.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci HY 2021.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2021 JSF MSR.pdfRaport z przeglądu APS Energia 30.06.2021 JSF MSR.pdf Raport z przeglądu sprawozdania APS Energia SA
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2021 SSF MSR.pdfRaport z przeglądu APS Energia 30.06.2021 SSF MSR.pdf Raport z przeglądu sprawozdania Grupy APS Energia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2021-08-31 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki