2,1900 zł
0,46% 0,0100 zł
APS Energia S.A. (APE)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Grupa_APS_Energia_1Q_2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-05-19
APS ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APS ENERGIA S.A. Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-126 Stanisławów Pierwszy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strużańska 14
(ulica) (numer)
+48 22 762 00 00 +48 22 762 00 01
(telefon) (fax)
www.apsenergia.pl
(e-mail) (www)
125-11-78-954 017370070
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 18 605 10 862 4 338 2 494
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 341 -2 667 -546 -612
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2 431 -2 882 -567 -662
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 359 -2 840 -550 -652
V. Zysk (strata) netto -2 359 -2 840 -550 -652
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -2 359 -2 840 -550 -652
VII. Suma dochodów całkowitych -2 187 -2 607 -510 -598
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -2 187 -2 607 -510 -598
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 264 257 994 59
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 173 -4 914 40 -1 128
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 629 -897 -380 -206
XII. Przepływy pieniężne netto razem 2 808 -5 554 655 -1 275
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,08 -0,10 -0,02 -0,02
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,08 -0,10 -0,02 -0,02
XVI. 2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31
XVII. Aktywa trwałe 42 378 42 068 10 043 9 509
XVIII. Aktywa obrotowe 40 684 48 857 9 641 11 044
XIX. Aktywa razem 83 062 90 925 19 684 20 553
XX. Zobowiązania długoterminowe 10 548 10 291 2 500 2 326
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 30 750 36 683 7 287 8 292
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 41 764 43 951 9 897 9 935
XXIII. Kapitały własne 41 764 43 951 9 897 9 935
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody ze sprzedaży 7 881 5 338 1 837 1 225
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 611 -2 074 -376 -476
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 197 -2 122 512 -487
XXVII. Zysk (strata) netto 2 215 -2 120 516 -487
XXVIII. Suma dochodów całkowitych 2 215 -2 120 516 -487
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 909 13 209
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 379 -5 163 322 -1 185
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 252 -348 -292 -80
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 183 -4 602 43 -1 056
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XXXIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,08 -0,08 0,02 -0,02
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,08 -0,08 0,02 -0,02
XXXVI. 2017-03-31 2016-12-31 2017-03-31 2016-12-31
XXXVII. Aktywa trwałe 35 772 35 896 8 477 8 114
XXXVIII. Aktywa obrotowe 20 941 22 655 4 963 5 121
XXXIX. Aktywa razem 56 713 58 551 13 440 13 235
XL. Zobowiązania długoterminowe 6 952 6 517 1 647 1 473
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 14 024 18 512 3 323 4 184
XLII. Kapitały własne 35 737 33 522 8 469 7 577


Pozycje sprawozdania z zysków i strat
i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
zostały przeliczone według kursu EUR/PLN, stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski (NBP)
na ostatni dzień każdego miesiąca danego okresu obrotowego: 3 miesiące
zakończone 31 marca 2017 roku 1 EUR = 4,2891 PLN, 3 miesiące zakończone
31 marca 2016 roku 1 EUR = 4,3559 PLN.

Pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały przeliczone według średniego kursu EUR/PLN
obowiązującego na koniec danego okresu obrotowego, ustalonego przez NBP:
na dzień 31 marca 2017 roku 1 EUR = 4,2198 PLN i na dzień 31 grudnia 2016
roku 1 EUR=4,4240PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa APS Energia 1Q_2017.pdfGrupa APS Energia 1Q_2017.pdf Raport okresowy za I kwartał 2017 Grupa APS Energia

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-05-19 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2017-05-19 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarzżdu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.