ALUMETAL S.A.: wyniki finansowe

2019-05-16 17:19
publikacja
2019-05-16 17:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_okresowy_1Q2019_ALUMETAL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
I. Ilość sprzedanych wyrobów – tony 54 399 51 112 54 399 51 112
II. Przychody z umów z klientami 406 431 428 343 94 567 102 514
III. Zysk z działalności operacyjnej 16 318 22 637 3 797 5 418
IV. EBITDA 24 755 30 197 5 760 7 227
V. EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę 455 591 106 141
VI. Zysk przed opodatkowaniem 16 909 22 882 3 934 5 476
VII. Zysk netto 15 022 25 513 3 495 6 106
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 169 6 151 7 718 1 472
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 993 -6 447 -1 394 -1 543
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 289 -1 461 -532 -350
XI. Przepływy pieniężne netto razem 24 887 -1 758 5 791 -421
XII. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,97 1,65 0,23 0,39
XIII. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,97 1,65 0,23 0,39
XIV. POZYCJE BILANSU 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XV. Aktywa razem 859 189 865 757 199 751 201 339
XVI. Aktywa trwałe 370 671 372 137 86 177 86 543
XVII. Aktywa obrotowe 488 518 493 621 113 575 114 796
XVIII. Kapitał własny 549 196 533 745 127 682 124 127
XIX. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 360 360
XX. Zobowiązania długoterminowe 49 999 50 198 11 624 11 674
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 259 994 281 815 60 445 65 538
XXII. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) 35,48 34,48 8,25 8,02
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 35,58 34,45 8,27 8,01
XXV. Zadeklarowana dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08 4,08 0,95 0,95
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSSF
POZYCJE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXVI. Przychody z działalności holdingowej 2 773 3 867 645 925
XXVII. Zysk z działalności operacyjnej -523 -107 -122 -26
XXVIII. EBITDA -338 69 -79 16
XXIX. Zysk przed opodatkowaniem -515 -105 -120 -25
XXX. Zysk netto -510 -134 -119 -32
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 913 1 004 212 240
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 424 2 635 331 631
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 216 -2 885 -516 -690
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 121 754 28 180
XXXV. Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XXXVI. Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN / EUR) -0,03 -0,01 -0,01 0,00
XXXVII. POZYCJE BILANSU 31.03.2019 31.12.2018 31.03.2019 31.12.2018
XXXVIII. Aktywa razem 291 343 293 362 67 734 68 224
XXXIX. Aktywa trwałe 280 944 282 230 65 316 65 635
XL. Aktywa obrotowe 10 399 11 131 2 418 2 589
XLI. Kapitał własny 257 007 257 172 59 751 59 808
XLII. Kapitał akcyjny 1 548 1 548 360 360
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 23 013 24 773 5 350 5 761
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 323 11 416 2 633 2 655
XLV. Liczba akcji 15 479 493 15 479 493 15 479 493 15 479 493
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,60 16,61 3,86 3,86
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 16,64 16,59 3,87 3,86
XLVIII. Zadeklarowana dywidenda na akcję (w PLN / EUR) 4,08 4,08 0,95 0,95


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


·        
pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień31.03.2019
- 4,3013 EUR/PLN oraz na dzień 31.12.2018 -
4,3000 EUR/PLN;


·        
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatnie dni miesiąca: 3 miesiące 2019 - 4,2978
EUR/PLN oraz 3 miesiące 2018 - 4,1784 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_okresowy_1Q2019_ALUMETAL.pdfRaport_okresowy_1Q2019_ALUMETAL.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 GK ALUMETAL S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-16 Agnieszka Drzyżdżyk Prezes Zarządu
2019-05-16 Przemysław Grzybek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki