REKLAMA

AILLERON S.A.: wyniki finansowe

2019-11-28 08:15
publikacja
2019-11-28 08:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ailleron_SA_Skonsolidowany_Raport_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 95 868 73 196 22 250 17 208
II. Koszt własny sprzedaży 71 337 52 410 16 557 12 322
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 531 20 786 5 693 4 887
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 131 3 809 1 191 895
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 969 3 667 1 153 862
VI. Zysk (strata) netto 3 461 3 148 803 740
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,28 0,26 0,07 0,06
VIII. Suma całkowitych dochodów 3 461 3 148 803 740
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 801 4 729 - 186 1 112
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 2 454 - 1 464 - 570 - 344
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 1 886 - 5 034 438 - 1 183
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 4 153 5 309 964 1 248
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - stan na 30.09.2019 i okres porównawczy 31.12.2018
XIV. Aktywa trwałe 53 610 57 119 12 258 13 283
XV. Aktywa obrotowe 70 444 79 851 16 107 18 570
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 153 5 523 950 1 284
XVII. Aktywa razem 124 054 136 970 28 364 31 853
XVIII. Kapitał własny 89 910 86 731 20 557 20 170
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 848 862
XX. Zobowiązania długoterminowe 7 961 12 954 1 820 3 013
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 26 183 37 285 5 987 8 671
XXII. Pasywa razem 124 054 136 970 28 364 31 853
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XXIII. Przychody ze sprzedaży 80 332 67 692 18 645 15 914
XXIV. Koszt własny sprzedaży 62 784 49 330 14 572 11 598
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 548 18 362 4 073 4 317
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 892 2 247 - 207 528
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem - 1 017 2 075 - 236 488
XXVIII. Zysk (strata) netto - 1 199 2 013 - 278 473
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) -0,10 0,16 -0,02 0,04
XXX. Suma całkowitych dochodów - 1 199 2 013 - 278 473
XXXI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 4 782 2 416 - 1 110 568
XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną - 2 235 - 1 657 - 519 - 390
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 5 248 - 5 039 1 218 - 1 185
XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 2 138 2 495 496 587
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej - stan na 30.09.2019 i okres porównawczy 31.12.2018
XXXVI. Aktywa trwałe 45 803 49 302 10 473 11 466
XXXVII. Aktywa obrotowe 62 801 73 458 14 359 17 083
XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 138 3 908 489 909
XXXIX. Aktywa razem 108 604 122 760 24 832 28 549
XL. Kapitał własny 72 539 74 020 16 586 17 214
XLI. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 848 862
XLII. Zobowiązania długoterminowe 11 264 12 900 2 575 3 000
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 24 801 35 840 5 671 8 335
XLIV. Pasywa razem 108 604 122 760 24 832 28 549


Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.09.2019 roku, a dane porównawcze na dzień 31.12.2018 roku.Dane
dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych prezentowane są za okres 01.01.2019-30.09.2019 i porównawczo
za okres 01.01.2018-30.09.2018.


Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:


Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:


- 4,3086 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2019,


- 4,2535 - średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 - 30.09.2018.


Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:


- 4,3736 - kurs NBP z dnia 30.09.2019 r. - Tabela A kursów średnich nr
189/A/NBP/2019,


- 4,3000 - kurs NBP z dnia 31.12.2018 r. - Tabela A kursów średnich nr
252/A/NBP/2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ailleron SA_Skonsolidowany Raport_3Q2019.pdfAilleron SA_Skonsolidowany Raport_3Q2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport GK Ailleron SA za 3Q2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Łukasz Juśkiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki