REKLAMA

AGORA: Podpisanie aneksu nr 4 do umowy wspólników spółki Eurozet

2022-07-29 15:02
publikacja
2022-07-29 15:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-29
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Podpisanie aneksu nr 4 do umowy wspólników spółki Eurozet
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Agora”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r., raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 17 września 2019 r., nr 27/2019 z dnia 18 września 2019 r., nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r. oraz nr 26/2022 z 29 czerwca 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka podpisała w dniu dzisiejszym z większościowym wspólnikiem Eurozet sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Eurozet”), tj. z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze (Republika Czeska) („SFS Ventures”) aneks nr 4 do umowy wspólników zawartej w dniu 20 lutego 2019 r. w zakresie przedłużenia do 19 sierpnia 2022 r. terminu realizacji przez Agorę Opcji Call.
W tym czasie wspólnicy będą kontynuować negocjacje w sprawie zmiany umowy wspólników, w szczególności w zakresie terminu wykonania uprawnienia Agory do nabycia wszystkich pozostałych udziałów Eurozet należących do SFS Ventures, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2022 r. z dnia 1 lutego 2022 r., nr 2/2022 z dnia 16 lutego 2022 r., nr 16/2022 z dnia 19 maja 2022 r. oraz nr 26/2022 z 29 czerwca 2022 r.
W dniu 12 maja 2022 r. w raporcie bieżącym nr 15/2022 Spółka poinformowała o wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - zmieniającego w całości decyzję Prezesa UOKiK z 7 stycznia 2021 r. zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet Sp. z o.o. Decyzja została przez sąd zmieniona w ten sposób, że wyrażona została bezwarunkowa zgoda na przejęcie Eurozet Sp. z o.o. przez Agorę. W dniu 28 lipca 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Prezesa UOKiK apelacji od Wyroku Sądu I instancji. Po formalnym doręczeniu apelacji, o którym Agora poinformuje odrębnie, Spółka planuje złożyć odpowiedź na apelację Prezesa UOKiK.
Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing of the Annex No. 4 to the agreement of shareholders of Eurozet
companyThe Management Board of Agora S.A. with its registered
office in Warsaw ("the Company", "Agora"), with reference to current
report no. 1/2019 of 25 January 2019, no. 3/2019 of 20 February 2019,
and referring to current reports no. 26/2019 of 17 September 2019, no.
27/2019 of 18 September 2019, as well as no. 1/2022 of 1 February 2022,
no. 2/2022 of 16 February 2022, no. 16/2022 of 19 May 2022 and no.
26/2022 of 29 June 2022, hereby informs that the Company signed today
with the majority shareholder of Eurozet Sp. z o. o. with its seat in
Warsaw ("Eurozet"), i.e. with SFS Ventures s.r.o. based in Prague (Czech
Republic) ("SFS Ventures") Annex No. 4 to the shareholders' agreement
concluded on 20 February 2019 regarding the extension until 19 August
2022 of the deadline for Agora to execute the Call Option.During
this time, the partners will continue negotiations on the amendment to
the shareholders' agreement, in particular with regard to the date of
exercising Agora's right to acquire all remaining shares of Eurozet
belonging to SFS Ventures, about which the Company informed in the
current report no. 1/2022 of 1 February 2022, no. 2/2022 of 16 February
2022, no. 16/2022 of 19 May 2022 and no. 26/2022 of 29 June 2022.On
12 May 2022, in the current report no. 15/2022, the Company informed
about the judgment of the District Court in Warsaw - the Court of
Competition and Consumer Protection - changing in its entirety the
decision of the President of the Office of Competition and Consumer
Protection of 7 January 2021, prohibiting Agora from taking control over
Eurozet Sp. z o.o. The decision was changed by the court in such a way
that it expressed unconditional consent to the takeover of Eurozet sp. z
o.o. by Agora. On 28 July 2022, the Company was informed that the
President of UOKiK filed an appeal against the judgment of the Court of
first instance. After the formal delivery of the appeal, about which
Agora will inform separately, the Company plans to respond to the appeal
of the President of UOKiK.Legal basis: Article 17 Section 1 of
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC – confidential information.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-29 Anna Kryńska-Godlewska Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Przekonaj się, dlaczego warto wziąć kredyt gotówkowy w mBanku (RRSO 20,53%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki