ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2020-07-01 01:06
publikacja
2020-07-01 01:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
ADISA_informacja_Zarzadu_nt._oceny_RN_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ADISA_oswiadczenie_RN_dot_KA_(jedn_plus_GK)_par_70_oraz_par_71_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Adiuvo_SZzDz_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzB_GK_Adiuvo_Investments_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_Adiuvo_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2019
I. PRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
II. Przychody ze sprzedaży 1 778 2 794 413 655
III. Zysk/strata ze sprzedaży (10 155) (21 654) (2 361) (5 075)
IV. Zysk/strata przed opodatkowaniem (17 243) (29 143) (4 008) (6 830)
Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
V. podstawowy (1, 31) (2,53) (0,30) (0,59)
VI. rozwodniony (1, 31) (2,53) (0,30) (0,59)
VII. Całkowite dochody ogółem (18 527) (26 251) (4 307) (6 152)
VIII. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
IX. Aktywa trwałe 71 516 68 118 16 794 15 841
X. Aktywa obrotowe 4 409 14 635 1 035 3 403
XI. Aktywa ogółem 75 925 82 753 17 829 19 245
XII. Kapitał własny 46 715 53 994 10 970 12 557
XIII. Zobowiązania długoterminowe 19 819 15 552 4 654 3 617
XIV. Zobowiazania krótkoterminowe 9 391 13 206 2 205 3 071
XV. Pasywa ogółem 75 925 82 752 17 829 19 254
XVI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 648) (14 562) (1 313) (3 413)
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 485) (7 966) (1 972) (1 867)
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 145 20 381 2 823 4 777
XX. Przepływy pieniężne netto razem (1 988) (2 147) (462) (503)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ADISA_informacja Zarzadu nt. oceny RN_.pdfADISA_informacja Zarzadu nt. oceny RN_.pdf Informacja Zarządu nr oceny RN
ADISA_oświadczenie RN dot KA (jedn plus GK) par 70 oraz par 71_2019.pdfADISA_oświadczenie RN dot KA (jedn plus GK) par 70 oraz par 71_2019.pdf Oświadczenie RN dot KA
Adiuvo_SZzDz_2019.pdfAdiuvo_SZzDz_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Adiuvo 2019
SzB GK Adiuvo Investments 2019.pdfSzB GK Adiuvo Investments 2019.pdf Sprawozdanie z opinii Biegłego GK Adiuvo 2019
SSF_GK_Adiuvo_2019.pdfSSF_GK_Adiuvo_2019.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Adiuvo 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-06-30 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki