REKLAMA

4MASS: Rejestracja przez Sąd scalenia akcji oraz zmian statutu Spółki

2022-09-16 14:07
publikacja
2022-09-16 14:07
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawie rejestracji zmian w statucie Emitenta związanych ze scaleniem akcji, przyjętych w dniu 28 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze uchwały nr 22 w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu 4MASS S.A. oraz upoważnienia Zarządu (dalej „Uchwała”).

W związku z rejestracją niniejszych zmian doszło do połącznia każdych 10 akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć gorszy) każda w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty), bez zmiany kapitału zakładowego Spółki. Tym samym wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 22.339.556 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji po cenie nominalnej 1,00 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmian wynosi 22.339.556 głosów.

•Poprzednia treść §8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
a.223.395.560 (dwieście dwadzieścia trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, § 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na:
a.22.339.556 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu rejestrację scalenia akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Dzień referencyjny zostanie podany w odrębnym raporcie. Emitent ponadto informuje, że proces scalenia akcji będzie się wiązał z czasowym zawieszeniem obrotu akcjami na rynku NewConnect.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2022 r. w Uchwale zwróciło się z prośbą do Akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10. Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany (10:1) ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku.

Jednocześnie postanowiono, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego w Uchwale.

Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji może nie dojść do skutku.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20220916_140752_0000143261_0000145124.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki