REKLAMA
Tylko u nas

06MAGNA: wyniki finansowe

2022-05-25 11:46
publikacja
2022-05-25 11:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_Magna_Polonia_SA_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_GK_Magna_Polonia_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 1 362 1 223 293 267
II. Pozostałe przychody operacyjne 205 434 44 95
III. Przychody finansowe 510 459 110 100
IV. Strata z działalności operacyjnej -594 -704 -128 -154
V. Strata brutto -457 -573 -98 -125
VI. Strata netto z działalności kontynuowanej -413 -641 -89 -140
VII. Strata netto ogółem -413 -641 -89 -140
VIII. Strata netto dla akcjonariuszy -301 -579 -65 -126
IX. Całkowity dochód netto -413 -641 -89 -140
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -301 -579 -65 -126
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 242 -608 -267 -133
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 670 -409 144 -89
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 33 159 7 35
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -539 -858 -116 -187
XV. Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,02 -0,04 0,00 -0,01
XVI. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XVII. Aktywa razem 36 662 37 605 7 880 8 176
XVIII. Zobowiązania razem 5 627 6 157 1 209 1 339
XIX. Zobowiązania długoterminowe 230 227 49 49
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 397 5 930 1 160 1 289
XXI. Kapitał własny 31 035 31 448 6 671 6 837
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 28 026 28 327 6 024 6 159
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 992 3 027
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,01 2,03 0,43 0,44
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 3 751 133 807 29
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 85 33 18 7
XXIX. Przychody finansowe 217 113 47 25
XXX. Zysk brutto 3 500 -415 753 -91
XXXI. Zysk netto ogółem 2 821 -512 607 -112
XXXII. Zysk netto dla akcjonariuszy 2 821 -512 607 -112
XXXIII. Całkowity dochód netto 2 821 -512 607 -112
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 2 821 -512 607 -112
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 056 -537 -227 -117
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 811 49 175 11
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 39 490 8 107
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -206 2 -44 0
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,20 -0,04 0,04 -0,01
XL. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XLI. Aktywa razem 52 090 49 722 11 196 10 811
XLII. Zobowiązania razem 1 883 2 336 405 508
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 176 173 38 38
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 707 2 163 367 470
XLV. Kapitał własny 50 207 47 386 10 791 10 303
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 992 3 027
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,61 3,40 0,78 0,74


Starata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz straty
netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę
wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia
ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie porównawczym
wynosiła 13 921 975.Wartość księgowa na jedną akcję została
obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy
Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę
EUR w następujący sposób:- pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie
bieżącym - 4, 6472 PLN, a w okresie porównawczym - 4,5775 PLN,-
pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31
marca 2022 roku - 4,6525 PLN; na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2022.pdf Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2022.pdf Magna Polonia S.A. jednostkowe sprawozdanie finansowe I kwartał 2022
GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2022.pdf GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2022.pdf GK Magna Polonia skonsolidowane sprawozdanie finansowe I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki