REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2021-09-15 11:58
publikacja
2021-09-15 11:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2021_r....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2021_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Magna_Polonia_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_Magna_Polonia_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 444 2 284 537 514
II. Pozostałe przychody operacyjne 2 882 4 576 634 1 030
III. Przychody finansowe 1 293 680 284 153
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 565 3 192 124 719
V. Zysk/Strata brutto 1 190 3 253 262 732
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 838 2 671 184 601
VII. Zysk/Strata netto ogółem 838 2 671 184 601
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 446 2 639 98 594
IX. Całkowity dochód netto 838 2 671 184 601
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 446 2 639 98 594
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 787 2 308 -833 520
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -579 -2 309 -127 -520
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 814 548 619 123
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -1 552 547 -341 123
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,03 0,19 0,01 0,04
XVI. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XVII. Aktywa razem 33 632 33 193 7 439 7 193
XVIII. Zobowiązania razem 5 603 6 002 1 239 1 301
XIX. Zobowiązania długoterminowe 216 2 217 48 480
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 387 3 785 1 192 820
XXI. Kapitał własny 28 029 27 191 6 200 5 892
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 25 438 24 992 5 627 5 416
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 080 3 017
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,83 1,80 0,40 0,39
dane dotyczące sprawozdania finansowego Emitenta
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 229 179 50 40
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 102 3 620 22 815
XXIX. Przychody finansowe 47 608 35 10 470 8
XXX. Zysk/Strata brutto 33 762 2 960 7 425 666
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem 35 615 2 378 7 832 535
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 35 615 2 378 7 832 535
XXXIII. Całkowity dochód netto 35 615 2 378 7 832 535
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 35 615 2 378 7 832 535
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -776 2 589 -171 583
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 262 -2 344 58 -528
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 492 25 108 6
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -22 270 -5 61
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 2,56 0,17 0,56 0,04
XL. 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XLI. Aktywa razem 56 507 21 636 12 499 4 688
XLII. Zobowiązania razem 1 860 2 604 411 564
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 860 2 604 411 564
XLV. Kapitał własny 54 647 19 032 12 088 4 124
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 080 3 017
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,93 1,37 0,87 0,30


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.Wartość księgowa
na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
5472 PLN, a w okresie porównawczym - 4,4413 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca
2021 roku - 4,5208 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2021 roku.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2021 roku.pdf MAGNA SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe I półrocze 2021
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2021 r....pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2021 r....pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2021
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2021 06 30.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2021 06 30.pdf GK Magna_sprawozdanie z działalności_I półrocze 2021
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia 2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia 2021.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Magna Polonia_I półrocze 2021
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF Magna Polonia 2021.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF Magna Polonia 2021.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego GK Magna Polonia_I półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki