REKLAMA
BADANIE

Zysk netto Banku Millennium w IV kw. wyniósł 248,9 mln zł, powyżej oczekiwań

2023-01-31 07:24, akt.2023-01-31 10:59
publikacja
2023-01-31 07:24
aktualizacja
2023-01-31 10:59

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 248,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata netto banku wynosiła 509 mln zł - poinformował bank we wstępnych wynikach. Zysk netto okazał się 15,5 proc. powyżej oczekiwań, konsensus PAP Biznes zakładał zysk na poziomie 215,5 mln zł.

Zysk netto Banku Millennium w IV kw. wyniósł 248,9 mln zł, powyżej oczekiwań
Zysk netto Banku Millennium w IV kw. wyniósł 248,9 mln zł, powyżej oczekiwań
fot. Karolis Kavolelis / / Shutterstock

Oczekiwania ośmiu maklerskich co do zysku netto banku w czwartym kwartale 2022 roku wahały się od 140 mln zł do 278 mln zł.

Bank zanotował pierwszy zysk po ośmiu kwartałach strat.

Reklama

"Wierzymy, iż ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń" - napisał bank w raporcie.

Wpływ na wyniki banku w ostatnim kwartale 2022 roku miało zawiązanie 504,5 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi udzielonymi przez bank. Pozytywnie na wyniki w tym kwartale wpłynęło obniżenie szacunku kosztów wakacji kredytowych o 98,7 mln zł.

W całym 2022 roku grupa Banku Millennium miała 1.014,6 mln zł straty netto. Decydujący wpływ na wyniki banku w ubiegłym roku miały koszty rezerw na portfel kredytów CHF (2.017,3 mln zł) oraz koszty wakacji kredytowych (1.324,2 mln zł).

Bank podał, że po wyłączeniu zarówno kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, a także kosztów wakacji kredytowych oraz dodając hipotetyczny podatek bankowy, wynik netto w IV kwartale wyniósłby 694 mln zł, a za cały 2022 rok wyniósłby 2.241 mln zł.

Wynik odsetkowy banku wyniósł w czwartym kwartale 2022 roku 1.348,9 mln zł i był 6 proc. powyżej oczekiwań. Konsensus PAP wynosił 1.271,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.211,9 - 1.337,8 mln zł).

Bank podał, że wynik z odsetek, skorygowany o koszt wakacji kredytowych, nieco spadł kwartał do kwartału po sześciu kwartałach nieprzerwanego wzrostu. Wzrost w ujęciu rdr wyniósł 63 proc.

Kwartalna marża odsetkowa (NIM) spadła do 463 pb. z 479 pb. w III kwartale, głównie z powodu wyższego kosztu depozytów. Bank podał, że marża na aktywach dalej się poprawiała, choć w wolniejszym tempie.

Wynik z prowizji wyniósł z kolei 202 mln zł wobec konsensusu na poziomie 200,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 196 mln zł do 204 mln zł). Wynik ten spadł 6 proc. rdr i wzrósł 13 proc. kdk.

Koszty operacyjne w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 468,6 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (465,1 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i 1,5 proc. kdk.

Saldo rezerw (bez rezerw na sprawy sporne z tytułu walutowych kredytów hipotecznych, ale razem z modyfikacjami wynikającymi z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych) wyniosło w czwartym kwartale 143,3 mln zł i było 17 proc. wyższe od prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes, którzy spodziewali się 122,6 mln zł, w przedziale od 83 mln zł do 141 mln zł.

Bank podał, że jakość portfela kredytowego pozostaje generalnie stabilna.

Koszt ryzyka w IV kwartale wyniósł 45 pb. w porównaniu z 56 pb. w III kwartale. W całym 2022 roku koszt ryzyka wyniósł 44 pb.

"W segmencie detalicznym nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL, ale wartość kredytów w tzw. koszyku 3 spadła w okresie; natomiast w segmencie korporacyjnym wskaźnik NPL spadł do 3,1 proc. z 3,8 proc. na koniec września br. po spłatach/sprzedaży/spisaniu ekspozycji kredytowych" - podał bank w raporcie.

Kredyty i pożyczki netto dla klientów spadły w IV kwartale 2022 roku o 3 proc. do 81,5 mld zł. Kredyty dla gospodarstw domowych spadły 1,5 proc. kdk, a kredyty dla przedsiębiorstw i sektora publicznego o 7,4 proc. kdk.

Bank Millennium podał, że depozyty klientów były stabilne w IV kwartale, z depozytami detalicznymi rosnącymi o 3 proc. kdk i depozytami korporacyjnymi spadającymi o 5 proc.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w IV kwartale spadła do 933 mln zł z 1,42 mld zł w III kwartale. Sprzedaż kredytów gotówkowych w tym okresie spadła do 1,38 mld zł z 1,52 mld zł.

Bank podał, że jego współczynniki kapitałowe w IV kwartale 2022 roku powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów.

Skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4 proc. na koniec 2022 roku z poziomu 12,4 proc. na koniec września 2022 r, podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3 proc. z 9,4 proc.

Wyniki Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 4Q2022 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 1 348,9 1 271,3 6,1%
Wynik z prowizji 202 200,5 0,8%
Koszty ogółem 468,6 465,1 0,8%
Saldo rezerw -143,3 -122,6 16,9%
Zysk netto 248,9 215,5 15,5%
w mln zł 4Q2022 4Q2021 różnica 3Q2022
rdr
Wynik odsetkowy 1 349 767 75,8% -151,5
Wynik z prowizji 202 215 -6,0% 179
Koszty ogółem 469 434 7,9% 462
Saldo rezerw -143 -82 74,8% -163
Zysk netto 249 -509 -1 001

Bank Millennium podpisał w IV kw. 1312 ugód ws. kredytów CHF, ich koszt wyniósł 110 mln zł

Liczba dobrowolnych ugód Banku Millennium zawartych z klientami w związku z kredytami CHF w IV kwartale 2022 roku spadła do 1312 z 2174 w III kwartale. Koszty tych ugód wyniosły 110 mln zł, podczas gdy w III kwartale było to 143 mln zł - podał bank w raporcie.

"Liczba dobrowolnych ugód w IV kw. 2022 wyniosła 1312, nieco mniej niż w poprzednich kwartałach. Mimo to, był to siódmy z kolei kwartał w którym spadek liczby aktywnych umów walutowych kredytów hipotecznych (oraz liczba dobrowolnych ugód) był większy niż napływ nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi" - podał bank w raporcie.

W całym 2022 roku bank podpisał 7943 takich ugód. Od początku roku 2020, kiedy oferta ugód została aktywniej uruchomiona, zawarto niemal 18 000 polubownych ugód.

W 2022 roku koszty ugód wyniosły łącznie 486 mln zł.

Bank podał, że w 2022 roku liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się o niemal 9600 do 38 011.

Udział całego portfela hipotek walutowych w portfelu kredytów brutto grupy spadł do 8,9 proc. na koniec 2022 roku.

Współczynniki kapitałowe Banku Millennium powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów

Współczynniki kapitałowe Banku Millennium w IV kwartale 2022 roku powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów - podał bank we wtorkowym raporcie.

Bank podał, że skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4 proc. na koniec 2022 roku z poziomu 12,4 proc. na koniec września 2022 r, podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3 proc. z 9,4 proc..

"Było to spowodowane wzrostem funduszy własnych o 7,6 proc. (głównie wyższa wycena papierów wartościowych wycenianych przez kapitały i zmniejszenie bieżącej rocznej straty finansowej netto w wyniku dodatnich wyników czwartego kwartału). Minimalne wymogi regulacyjne odnośnie wskaźników kapitałowych spadły o 85 pkt. baz. dla TCR a o 47 pkt. baz. dla CET1" - podał bank w raporcie.

Bank Millennium obserwuje zgodny z oczekiwaniami trend realizacji celów strategicznych

Bank Millennium, po pierwszym roku realizacji strategii na lata 2022-2024 obserwuje pozytywny, zgodny z oczekiwaniami trend realizacji celów w niej zawartych - poinformował bank w prezentacji wynikowej.

"Po pierwszym roku realizacji strategii obserwowany jest pozytywny, zgodny z oczekiwaniami trend realizacji celów strategicznych" - podał bank w prezentacji.

Bank Millennium pod koniec 2021 roku podał, że planuje do 2024 roku podwoić powtarzalny zysk netto, czyli z wyłączeniem kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, do 2 mld zł, osiągając powtarzalny zwrot z kapitału ROE na poziomie około 14 proc.

Bank Millennium planuje, że w 2024 roku wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poniżej 37 proc., a udział kredytów nieregularnych (NPL ratio) będzie poniżej 4,7 proc.

W 2022 roku zysk netto bez kosztów związanych z portfelem kredytów walutowych i z wyłączeniem kosztów związanych z wakacjami kredytowymi oraz hipotetycznym podatkiem bankowym w II połowie 2022 roku wyniósł 2,24 mld zł.

Z uwzględnieniem tych założeń wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 36,2 proc., a zwrot z kapitału 21,5 proc.

Niekorzystna decyzja TSUE ws. kredytów CHF nie powinna zagrozić sytuacji i planom Banku Millennium

Niekorzystne dla sektora bankowego rozstrzygnięcie TSUE w sprawie kredytów w CHF wymagać będzie jednorazowego zwiększenia rezerw, ale nie powinno to zagrozić sytuacji i planom Banku Millennium - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

„Bezpośredni skutek (decyzji TSUE - PAP) to korekta metodologii rezerw, by uwzględnić ten nowy czynnik. Ten wpływ nastąpiłby natychmiast po podjęciu ostatecznej decyzji” – powiedział prezes.

"O ile nie będzie radykalnej zmiany tych spraw (pozwów w sprawach frankowych – PAP), to uważamy, że wpływ będzie istotny, ale nie na tyle, by zagrozić sytuacji banku. Naszym zdaniem więc będziemy nadal realizować plan naprawy w normalnym procesie, który zaplanowaliśmy (..). Decyzja ta naszej sytuacji nie zaszkodzi” - dodał.

16 lutego 2023 roku znana ma być opinia rzecznika generalnego TSUE w rozprawie dotyczącej prawa banku do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy (sprawa C-520/21).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma rozstrzygnąć, czy bankom należy się wynagrodzenie za kapitał wypłacony w ramach umowy kredytu frankowego, który został unieważniony. Wyrok będzie miał wpływ na sektor bankowy.

Millennium chce utrzymywać wymogi kapitałowe powyżej minimów

Bank Millennium zakłada, że w kolejnych kwartałach jego wymogi kapitałowe będą się utrzymywały powyżej regulacyjnych minimów, bank podtrzymuje plan wyjścia z planu naprawy z początkiem 2024 roku - poinformował wiceprezes Fernando Bicho.

"W IV kwartale pokazaliśmy nie tylko powrót do rentowności, ale także powrót do osiągania minimalnych wymogów kapitałowych. Uważamy, że ta sytuacja osiągania wymogów minimalnych utrzyma się w banku w przyszłości. Oczywiście teraz będziemy musieli realizować plan na ten rok, czyli powrót do rentowości (...)" - powiedział Bicho.

"Naszym początkowym planem było wyjście z planu naprawy z początkiem 2024 roku, tego się trzymamy, może to nastąpi nieco wcześniej, ale nie spieszymy się, działamy w normalnym w tempie" - dodał.

Bank podał we wtorek, że w IV kwartale 2022 roku jego współczynniki kapitałowe powróciły do poziomu powyżej wymaganych minimów.

Skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4 proc. na koniec 2022 roku z poziomu 12,4 proc. na koniec września 2022 r, podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3 proc. z 9,4 proc.

Zysk netto grupy Banku Millennium w czwartym kwartale 2022 roku wyniósł 248,9 mln zł. Bank zanotował pierwszy zysk po ośmiu kwartałach strat.

Bank Millennium liczy, że 2023 r. będzie dobry pod względem akwizycji klientów i dynamiki wolumenów

Bank Millennium liczy, że 2023 rok będzie dobrym rokiem pod względem akwizycji klientów i dynamiki wolumenów. Bank spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej netto - poinformował prezes banku Joao Bras Jorge.

"Uważamy, że część wzrostu kosztów lokat terminowych jest już poza nami, jest większa konkurencyjność między bankami w walce o wyższe wolumeny na koniec 2022 roku" - powiedział we wtorek prezes.

"Jeśli chodzi o marżę odsetkową netto, nie widzimy wielkich zmian w nadchodzącej przyszłości, widzimy stabilizację na tym poziomie i uważamy, że przyszłość przyniesie poprawę w dochodach odsetkowych netto poprzez zwiększenie wolumenów" - dodał.

Kwartalna marża odsetkowa (NIM) spadła do 463 pb. z 479 pb. w III kwartale 2022 r., głównie z powodu wyższego kosztu depozytów. Bank podał, że marża na aktywach dalej się poprawiała, choć w wolniejszym tempie.

Prezes podał, że pomimo różnych wyzwań bank nadal inwestuje w rozwój cyfrowy. Prezes liczy, że 2023 rok będzie dobrym rokiem pod względem akwizycji klientów i dynamiki wolumenów.

"Wierzymy, że 2023 rok będzie silnym rokiem, jeśli chodzi o akwizycje klientów, ale również wolumeny. Widzimy potencjał wzrostu, jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne i kredyty dla mniejszych przedsiębiorstw" - powiedział Joao Bras Jorge.

W 2022 roku liczba aktywnych klientów detalicznych banku wzrosła o 193 tys. do 2,89 mln. (PAP Biznes)

seb/ osz/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
kjx
6 miesięcy posiadam konto w tym banku. 3 reklamacje za mną, rozpatrzone na moją korzyść na szczęście bo zasadne. Bardzo słabo jest. Ciągle trzeba pilnować naliczeń i spraw bieżących żeby nic się nie wykrzaczyło. Szukam innego. Nie polecam.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki