ŻYWIEC: wyniki finansowe

2018-10-24 07:31
publikacja
2018-10-24 07:31
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SARSQ_Grupa_Zywiec_SA_IFRS_IIIQ_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 600 862 2 524 976 611 464 593 191
II. Zysk z działalności operacyjnej 318 047 299 562 74 773 70 376
III. Zysk przed opodatkowaniem 299 966 289 526 70 522 68 018
IV. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominujacej 240 589 232 775 56 563 54 686
V. Zysk netto za okres sprawozdawczy 240 589 232 775 56 563 54 686
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 504 358 437 136 118 575 102 696
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (101 279) (90 919) (23 811) (21 359)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (365 373) (346 955) (85 899) (81 510)
IX. Przepływy pieniężne netto 37 706 (738) 8 865 (173)
X. Aktywa razem, (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 954 840 1 843 865 457 658 442 078
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 678 557 678 13 503 133 707
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 663 820 1 136 689 389 526 272 528
XIII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 233 342 149 498 54 629 35 843
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 233 342 149 498 54 629 35 843
XV. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XVI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 23,42 22,66 5,51 5,32
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 614 077 2 558 146 614 571 600 983
XVIII. Zysk z działalności operacyjnej 315 260 289 914 74 118 68 109
XIX. Zysk przed opodatkowaniem 298 474 284 421 70 171 66 819
XX. Zysk netto za okres sprawozdawczy 242 015 230 581 56 898 54 170
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 453 574 391 256 106 635 91 917
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 155) (71 857) (18 139) (16 881)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (364 747) (346 139) (85 752) (81 318)
XXIV. Przepływy pieniężne netto 11 672 (26 740) 2 744 (6 282)
XXV. Aktywa razem, (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 883 906 1 778 284 441 051 426 355
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 311 548 311 11 310 131 461
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 584 852 1 064 500 371 038 255 221
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 250 743 165 473 58 703 39 673
XXIX. Średnio ważona liczba akcji 10 271 337 10 271 337
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 23,56 22,45 5,54 5,27


Do przeliczenia wybranych danych finansowych na
walutę EUR przyjęto następujące kursy:-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 30.09.2018
roku według kursu 1 EUR = 4,2714 PLN(kurs średni NBP na dzień 30.09.2018
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 roku do
30.09.2018 roku według kursu 1 EUR = 4,2535 PLN*;-
pozycje aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań na dzień 31.12.2017
roku według kursu 1 EUR = 4,1709 PLN(kurs średni NBP na dzień 31.12.2017
r.);- pozycje rachunku zysków i strat
oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 roku do
30.09.2017 rokuwedług kursu 1 EUR =
4,2566 PLN*;


*kursy stanowią średnie arytmetyczne bieżących kursów
średnich ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w
okresie od stycznia do września odpowiednio 2018 i 2017 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2018.pdfSARSQ Grupa Zywiec SA IFRS IIIQ 2018.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-23 Guillaume Duverdier Prezes Zarządu
2018-10-23 Piotr Nowakowski Członek Zarządu
2018-10-23 Luca Giordano Członek Zarządu
2018-10-23 Marcin Celejowski Członek Zarządu
2018-10-23 Michael McKeown Członek Zarządu
2018-10-23 Małgorzata Lubelska Członek Zarządu
2018-10-23 Andrzej Borczyk Członek Zarządu
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
2018-10-23 Łukasz Tlałka Pełnomocnik Grupy Żywiec S.A.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki