REKLAMA

ZUK: wyniki finansowe

2022-08-31 17:36
publikacja
2022-08-31 17:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_30.06.2022_ZUK_Staporkow.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
Oswiadczenie_kierownika_jednostki_06.2022_ZUK.PDF  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
ZUK_Sprawozdanie_Zarzadu_I_polrocze_2022.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_za_I_polrocze_2022r..pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 759 19 485 7 271 4 285
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 034 2 410 1 084 530
III. Zysk (strata) brutto 4 893 1 771 1 054 389
IV. Zysk (strata) netto 4 132 1 808 890 398
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 217 -1 047 -478 -230
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -314 -113 -68 -25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 070 -1 853 446 -408
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -462 -3 013 -99 -663
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 604 38 509 10 811 8 373
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 490 23 527 6 728 5 115
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 256 1 729 482 376
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 987 20 736 5 979 4 508
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 114 14 982 4 084 3 257
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 472 481
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 0,28 0,14 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,94 2,30 0,63 0,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Raport z przeglądu skrócone JSF 30.06.2022 ZUK Stąporków.pdfRaport z przeglądu skrócone JSF 30.06.2022 ZUK Stąporków.pdf Raport z przeglądu skróconego JSF

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Oświadczenie kierownika jednostki 06.2022 ZUK.PDFOświadczenie kierownika jednostki 06.2022 ZUK.PDF Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-31 Sławomir Jędzrejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2022-08-31 Błażej Wiśniewski Członek Zarządu Błażej Wiśniewski

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
ZUK_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2022.pdfZUK_Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2022.pdf Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2022r.

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 551 15 588 16 450
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 56 112 169
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 514 13 553 14 479
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 1 829 1 829 1 720
4.1. Nieruchomości 1 829 1 829 1 720
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 152 94 82
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 152 94 82
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 33 053 22 921 23 468
1. Zapasy 17 830 13 360 10 389
2. Należności krótkoterminowe 13 420 7 438 8 844
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 13 420 7 438 8 844
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 604 1 934 4 080
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 604 1 934 4 080
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 604 1 934 4 080
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 199 189 155
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 50 604 38 509 39 918
PASYWA
I. Kapitał własny 19 114 14 982 15 891
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 12 771 17 972 17 972
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 -6 513 -6 100
6. Zysk (strata) netto 4 132 1 312 1 808
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 490 23 527 24 027
1. Rezerwy na zobowiązania 1 205 903 857
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 759 664 608
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 398 191 201
a) długoterminowa 371 164 183
b) krótkoterminowa 27 27 18
1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 48 48 48
2. Zobowiązania długoterminowe 2 256 1 729 2 611
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 2 256 1 729 2 611
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 27 987 20 736 20 439
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 27 917 20 667 20 373
3.3. Fundusze specjalne 70 69 66
4. Rozliczenia międzyokresowe 42 159 120
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42 159 120
a) długoterminowe 0 0 34
b) krótkoterminowe 42 159 86
P a s y w a r a z e m 50 604 38 509 39 918
Wartość księgowa 19 114 14 982 15 891
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 791
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,94 2,30 2,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 144 2 206 2 748
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 144 2 206 2 748
- udzielonych gwarancji i poręczeń 144 2 206 2 748
2. Inne (z tytułu) 58 887 41 855 41 055
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 140 920 120
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 417 533 533
- - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 6 017 3 500 3 500
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 40 062 28 562 28 562
- -zastaw na zapasach 6 292 5 000 5 000
- -zastaw na rzeczach ruchomych 2 959 3 340 3 340
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 59 031 44 061 43 803

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 33 759 19 485
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 080 18 954
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 679 531
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 25 971 15 753
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 25 282 15 542
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 689 211
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 788 3 732
IV. Koszty sprzedaży 70 2
V. Koszty ogólnego zarządu 2 661 3 162
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 5 057 568
VII. Pozostałe przychody operacyjne 530 2 057
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 32 0
2. Dotacje 9 1 036
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 379 171
4. Inne przychody operacyjne 110 850
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 553 215
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 175 0
3. Inne koszty operacyjne 378 215
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 034 2 410
X. Przychody finansowe 323 10
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 6 0
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 317 10
XI. Koszty finansowe 464 649
1. Odsetki w tym: 373 142
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 91 507
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 4 893 1 771
XIV. Podatek dochodowy 761 -37
a) część bieżąca 723 0
b) część odroczona 38 -37
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 4 132 1 808
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 132 1 808
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 791
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,64 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2022 2021 półrocze / 2021
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 14 982 20 183 20 183
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 -6 513 -6 100
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 14 982 13 670 14 083
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 972 18 004 18 004
2.1. Zmiany kapitału zapasowego -5 201 -32 -32
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 5 201 32 32
- pokrycia straty 5 201 32 32
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 771 17 972 17 972
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 201 -32 -32
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 312 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 312 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 312 0 0
- -zasilenie kapitału zapasowego 1 312
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -6 513 -32 -32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 -6 513 -6 100
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -6 513 -6 545 -6 132
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 513 32 32
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 6 513 32 32
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -6 513 -6 100
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -6 513 -6 100
4. Wynik netto 4 132 1 312 1 808
a) zysk netto 4 132 1 312 1 808
b) strata netto 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 114 14 982 15 891
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 114 14 982 15 891

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2022 półrocze / 2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 132 1 808
II. Korekty razem -6 349 -2 855
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 617 831
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -131 122
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 364 120
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -32 0
6. Zmiana stanu rezerw 302 -44
7. Zmiana stanu zapasów -4 470 -3 509
8. Zmiana stanu należności -5 981 723
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 158 -1 095
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -176 -3
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 217 -1 047
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 32 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 346 113
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 346 113
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -314 -113
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 940 95
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 2 940 95
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 870 1 948
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 58 1 653
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 448 174
8. Odsetki 364 121
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 070 -1 853
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -462 -3 013
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -330 -3 135
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 132 -122
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 739 6 917
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 277 3 904
- o ograniczonej możliwości dysponowania 30 73
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa za I półrocze 2022r..pdfInformacja dodatkowa za I półrocze 2022r..pdf Informacja dodatkowa za I półrocze 2022r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki