REKLAMA

ZUK: wyniki finansowe

2021-05-21 18:41
publikacja
2021-05-21 18:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
ZUK_informacja_dodatkowa_za_I_kw_2021_2021_05_21_tryb_jednolity.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 017 13 495 1 753 3 070
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -356 189 -78 43
III. Zysk (strata) brutto -713 85 -156 19
IV. Zysk (strata) netto -713 85 -156 19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -136 -1 148 -30 -261
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 2 883 -9 656
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 220 -2 322 -704 -528
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 220 -547 -704 -124
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 383 52 979 10 268 11 480
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 913 32 796 6 049 7 107
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 548 3 795 769 822
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 721 21 667 3 623 4 695
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 470 20 183 4 219 4 374
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 479 479
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,11 -0,01 -0,02 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,99 3,10 0,65 0,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 28 130 29 154 33 087
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 236 12 000 14 292
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 465 14 725 15 875
3. Należności długoterminowe 0 0 0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe 1 720 1 720 1 720
4.1. Nieruchomości 1 720 1 720 1 720
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 709 709 709
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 709 709 709
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 19 253 23 825 19 947
1. Zapasy 9 384 6 881 7 428
2. Należności krótkoterminowe 5 901 9 567 9 068
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 5 901 9 567 9 068
3. Inwestycje krótkoterminowe 3 794 7 214 3 294
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 794 7 214 3 294
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 794 7 214 3 294
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 174 163 157
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 47 383 52 979 53 034
PASYWA
I. Kapitał własny 19 470 20 183 20 300
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 18 004 18 004 14 972
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -32 0 3 032
4. Zysk (strata) netto -713 -32 85
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 913 32 796 32 734
1. Rezerwy na zobowiązania 901 901 916
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 652 652 665
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 201 201 190
a) długoterminowa 183 183 162
b) krótkoterminowa 18 18 29
1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 60
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 48 48 60
2. Zobowiązania długoterminowe 3 548 3 795 2 903
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 548 3 795 2 903
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 721 21 667 20 770
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 16 655 21 602 20 704
3.2. Fundusze specjalne 66 65 66
4. Rozliczenia międzyokresowe 6 743 6 433 8 145
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 743 6 433 8 145
a) długoterminowe 4 379 4 789 6 363
b) krótkoterminowe 2 364 1 644 1 782
P a s y w a r a z e m 47 383 52 979 53 034
Wartość księgowa 19 470 20 183 20 300
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,99 3,10 3,12
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 526 586 398
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 526 586 398
1. Inne (z tytułu) 41 055 41 855 38 908
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 120 920 920
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 533 533 1 450
- - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 3 500 3 500 3 000
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 562 28 562 28 562
- -zastaw na zapasach 5 000 5 000 0
- -zastaw na rzeczach ruchomych 3 340 3 340 4 976
Pozycje pozabilansowe, razem 44 581 42 441 39 306
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 017 13 495
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 886 13 194
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 131 301
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 695 11 768
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 607 11 627
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 88 141
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 322 1 727
IV. Koszty sprzedaży 1 3
V. Koszty ogólnego zarządu 2 397 2 334
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 076 -610
VII. Pozostałe przychody operacyjne 798 4 244
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 410 3 551
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 171 690
4. Inne przychody operacyjne 216 217 3
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 77 3 445
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 3 406
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 77 39
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -355 189
X. Przychody finansowe 0 70
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym: 0 0
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3. Inne 0 70
XI. Koszty finansowe 358 174
1. Odsetki w tym: 83 134
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 275 40
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -713 85
XIII. Podatek dochodowy 0 0
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona 0 0
XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XV. Zysk (strata) netto -713 85
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -713 85
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11 0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 183 20 215
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 183 20 215
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 004 14 972
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 3 032
a) zwiększenia (z tytułu) 0 3 032
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 004 18 004
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -32 3 032
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 032
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 3 032
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -32 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -32 0
3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -32 0
4. Wynik netto -713 -32
a) zysk netto 0 0
b) strata netto -713 -32
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 470 20 183
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 470 20 183
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -713 85
II. Korekty razem 577 -1 223
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 1 359 1 536
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 25 -30
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 64 133
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -204 3 406
6. Zmiana stanu rezerw 0 0
7. Zmiana stanu zapasów -2 503 2 122
8. Zmiana stanu należności 3 666 -2 451
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 128 -1 702
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 298 -3 547
11. Inne korekty 0 -690
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -136 -1 138
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 2 892
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 2 892
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 40 9
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 40 9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -40 2 883
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 1 481
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 1 481
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 3 220 3 803
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 089 3 585
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 67 135
8. Odsetki 64 133
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 220 -2 322
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 396 -577
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 420 -547
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -24 30
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 917 3 871
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 521 3 294
- o ograniczonej możliwości dysponowania 26 79
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
ZUK informacja dodatkowa za I kw 2021 2021_05_21 tryb jednolity.pdfZUK informacja dodatkowa za I kw 2021 2021_05_21 tryb jednolity.pdf Informacja dodatkowa za I kwartał 2021
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki