REKLAMA

YOLO S.A.: wyniki finansowe

2019-05-24 17:19
publikacja
2019-05-24 17:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszerzony_Jednostkowy_Raport_YOLO_SA_za_IQ2019_—_24.05.2019_clean_final.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat:
I. Przychody ze sprzedaży 2 358 1 648 549 394
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 421 -583 98 -140
III. Zysk (strata) z działalności przed opodatkowaniem 62 -749 14 -179
IV. Zysk (strata) netto 62 -749 14 -179
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 373 -4 087 -319 -978
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 15 399 -5 3 685
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 990 -13 482 230 -3 227
VIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -404 -2 170 -94 -520
IX. Zysk (strata) przypadający na 1 akcję w PLN: 0,01 -0,06 0,00 -0,01
X. Zysk (strata) rozwodniony przypadający na 1 akcję w PLN: 0,01 -0,08 0,00 -0,02
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
XI. Aktywa razem 24 594 23 237 5 717 5 405
XII. Zobowiązania długoterminowe 13 503 14 193 3 139 3 301
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 114 4 165 1 421 969
XIV. Zobowiązania razem 19 617 18 358 4 560 4 270
XV. Kapitał własny 4 977 4 879 1 157 1 135
XVI. Kapitał podstawowy 8 879 8 879 2 064 2 065
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Spółki (w PLN/EUR na akcję) (*) 0,56 0,55 0,13 0,13
XVIII. Liczba akcji (szt.) 8 879 194 8 879 194 8 879 194 8 879 194
XIX. Wypłacona dywidenda/akcję (PLN/EUR) (*) - - - -
XX. Zadeklarowana/dywidenda/akcję (PLN/EUR) (*) - - - -


(*)
Wskaźniki obliczone z wyłączeniem akcji własnych YOLO S.AWybrane
dane finansowe z sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane wg stanu na dzień 31.03.2019 r. oraz wg stanu na dzień
31.12.2018 r. (dla danych porównawczych).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2019 — 24.05.2019_clean final.pdfRozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2019 — 24.05.2019_clean final.pdf Rozszerzony Jednostkowy Raport YOLO SA za IQ2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu
2019-05-24 Kamil Czop Członek Zarządu
2019-05-24 Maciej Królik Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki