REKLAMA

XTB: wyniki finansowe

2022-08-19 17:13
publikacja
2022-08-19 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_I_polrocze_2022_roku_(PL).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_polroczne_skonsolidowane_PL_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_polroczne_jednostkowe_PL_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_za_I_polrocze_2022_roku_(ENG).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_polroczne_skonsolidowane_ENG_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_-_Polroczne_jednostkowe_ENG_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
II. Przychody z działalności operacyjnej 836 214 241 999 180 114 53 219
III. Zysk z działalności operacyjnej 568 428 78 713 122 435 17 310
IV. Zysk przed opodatkowaniem 585 647 78 023 126 144 17 158
V. Zysk netto 479 570 65 006 103 295 14 296
VI. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,09 0,55 0,88 0,12
VII. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 585 547 40 371 126 122 8 878
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 438) 248 846 (4 618) 54 725
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (178 577) (213 093) (38 464) (46 862)
XI. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 385 532 76 124 83 040 16 741
XII. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej: 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 3 678 167 3 147 743 785 832 684 381
XIV. Zobowiązania razem 2 456 693 2 232 183 524 867 485 320
XV. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 254 1 276
XVI. Kapitał własny 1 221 474 915 560 260 965 199 061
XVII. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XVIII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 10,41 7,80 2,22 1,70
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XIX. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów: 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
XX. Przychody z działalności operacyjnej 779 835 212 710 167 970 46 778
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 556 813 74 972 119 933 16 488
XXII. Zysk przed opodatkowaniem 577 733 74 605 124 439 16 407
XXIII. Zysk netto 472 242 61 961 101 717 13 626
XXIV. Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 4,02 0,53 0,87 0,12
XXV. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych: 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 516 552 55 662 111 261 12 241
XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 442) 245 187 (5 480) 53 920
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (178 009) (212 557) (38 342) (46 745)
XXIX. Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 313 101 88 292 67 439 19 417
XXX. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXI. Aktywa razem 3 456 595 2 971 558 738 494 646 075
XXXII. Zobowiązania razem 2 247 773 2 059 139 480 232 447 697
XXXIII. Kapitał podstawowy 5 869 5 869 1 254 1 276
XXXIV. Kapitał własny 1 208 822 912 419 258 262 198 378
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 117 383 635 117 383 635 117 383 635 117 383 635
XXXVI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję) 10,30 7,77 2,20 1,69


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na walutę EUR w następujący
sposób:* pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,6427;− za okres porównawczy: 4,5472;*
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według średniego kursu
określonego przez Narodowy Bank Polski na koniec okresu sprawozdawczego:−
za okres bieżący: 4,6806;− za okres porównawczy: 4,5994.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 2022-08-19 o treści:


Działając zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych [...], Zarząd XTB S.A. [„Spółka”] informuje, że w
treści Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy XTB w I półroczu 2022
r. w pkt 5.4 na str. 136 [wyłącznie w wersji polskiej] opublikowanego
przez Spółkę w Systemie ESPI w dniu dzisiejszym wystąpiła oczywista i
niezamierzona omyłka pisarka polegająca na błędnym wskazaniu, że:


„Na dzień przekazania niniejszego raportu łączna wartość
roszczeń dochodzonych przeciwko Spółce i spółkom Grupy wynosiła 117,2
mln zł,”.


podczas gdy powinno być:


„Na dzień przekazania niniejszego raportu łączna wartość
roszczeń dochodzonych przeciwko Spółce i spółkom Grupy wynosiła 17,2 mln
zł,”.


W pozostałym zakresie treść Sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy XTB w I półroczu 2022 r. nie ulega zmianie, a ponadto
Spółka wyjaśnia, że raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu
został wydany do właściwej wersji sprawozdania półrocznego.


Zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych [...] Spółka niezwłocznie dokonana w Systemie
ESPI ponownej publikacji skorygowanego skonsolidowanego raportu
półrocznego.


Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2022 roku (PL).pdfRaport za I półrocze 2022 roku (PL).pdf Raport za I półrocze 2022 roku - wersja w j, polskim
Raport - półroczne skonsolidowane PL 30.06.2022.pdfRaport - półroczne skonsolidowane PL 30.06.2022.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport - półroczne jednostkowe PL 30.06.2022.pdfRaport - półroczne jednostkowe PL 30.06.2022.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2022 roku (ENG).pdfRaport za I półrocze 2022 roku (ENG).pdf Raport za I półrocze 2022 roku (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - półroczne skonsolidowane ENG 30.06.2022.pdfRaport - półroczne skonsolidowane ENG 30.06.2022.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)
Raport - Półroczne jednostkowe ENG 30.06.2022.pdfRaport - Półroczne jednostkowe ENG 30.06.2022.pdf Raport audytora z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego (tłumaczenie na j. angielski)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-19 Paweł Szejko Członek Zarządu
2022-08-19 Jakub Kubacki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki