WOJAS S.A.: wyniki finansowe

2019-09-11 23:53
publikacja
2019-09-11 23:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_IP_2019_GK_WOJAS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2019_WOJAS_GRUPA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_SSF_GK_Wojas_srodroczne_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wojas_Raport_1P_2019_WOJAS_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Audytora_z_przegladu_SF_Wojas_S.A_srodroczne_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122 934 104 853 28 669 24 732
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 574 (886) 833 (209)
III. Zysk (strata) brutto 1 988 (1 146) 464 (270)
IV. Zysk (strata) netto 1 944 (1 599) 453 (377)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 481 (12 714) 1 278 (2 999)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 135) (1 514) (731) (357)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 777) 1 302 (881) 307
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 431) (12 926) (334) (3 049)
IX. Aktywa, razem 262 091 149 629 61 639 34 797
X. Zobowiązania i rezerwy 181 074 72 290 42 585 16 958
XI. Kapiał własny 81 017 76 709 19 054 17 839
XII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 981 2 948
XIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XIV. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) 0,15 (0,13) 0,04 (0,03)
XV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,39 6,05 1,5 1,41
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego:
XVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 113 872 102 131 26 556 24 090
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 054 1 116 479 263
XVIII. Zysk (strata) brutto 255 762 59 180
XIX. Zysk (strata) netto 317 337 74 79
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 977 (10 203) 2 094 (2 407)
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 746) (3 558) (2 273) (839)
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (588) 1 302 (137) 307
XXIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 357) (12 459) (316) (2 939)
XXIV. Aktywa, razem 229 264 157 474 53 920 36 622
XXV. Zobowiązania i rezerwy 143 014 71 541 33 635 16 638
XXVI. Kapiał własny 86 250 85 933 20 285 19 984
XXVII. Kapitał zakładowy 12 677 12 677 2 981 2 948
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 12 676 658 12 676 658 12 676 658 12 676 658
XXIX. Zysk (stata) na jedną akcję zwkłą (w zł/EUR) 0,03 0,03 0,01 0,01
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,80 6,78 1,60 1,58


Dane do pozycji bilansowych wykazano na dzień 30.06.2019 r. oraz
31.12.2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z dzialalnosci IP_2019 GK WOJAS.pdfSprawozdanie z dzialalnosci IP_2019 GK WOJAS.pdf Sprawozdanie z działalności GK WOJAS SA za IP 2019
Wojas Raport 1P_2019 WOJAS GRUPA.pdfWojas Raport 1P_2019 WOJAS GRUPA.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK WOJAS sa za IP 2019
Raport Audytora z przeglądu SSF_GK Wojas śródroczne 2019.pdfRaport Audytora z przeglądu SSF_GK Wojas śródroczne 2019.pdf Raport Audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Wojas Raport 1P_2019 WOJAS SA.pdfWojas Raport 1P_2019 WOJAS SA.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe WOJAS S.A. za IP 2019
Raport Audytora z przeglądu SF_Wojas S.A śródroczne 2019.pdfRaport Audytora z przeglądu SF_Wojas S.A śródroczne 2019.pdf Raport Audytora z przeglądu jednstkowego sprawozdania finansowego
Oswiadczenia Zarządu.pdfOswiadczenia Zarządu.pdf Oświadczenia Zarządu WOJAS S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Wiesław Wojas Prezes Zarządu
2019-09-11 Kazimierz Ostatek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki