REKLAMA

WIKANA: wyniki finansowe

2021-04-19 22:50
publikacja
2021-04-19 22:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_WIKANA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_spr._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_WIKANA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_WIKANA_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_GK_WIKANA_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 71 848 77 051 16 058 17 911
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 638 6 590 2 378 1 532
III. Zysk (strata) brutto 6 076 1 594 1 358 371
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 5 079 885 1 135 206
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 710 3 981 1 500 925
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 99 -30 23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 079 -4 450 241 -1 034
IX. Przepływy pieniężne netto razem 7 655 -370 1 711 -86
X. Aktywa razem 252 115 235 443 54 632 55 288
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 204 356 192 703 44 283 45 252
XII. Zobowiązania długoterminowe 62 778 42 627 13 604 10 010
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 578 150 076 30 679 35 242
XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 47 759 42 740 10 349 10 036
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XVI. Kapitał zakładowy 39 530 40 030 8 566 9 400
XVII. Liczba akcji (w szt.) 19 765 064 20 014 797 19 765 064 20 014 797
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,26 0,04 0,06 0,01
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,42 2,14 0,52 0,50
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2020 - 4,6148 zł, 2019 -
4,2585 zł.


Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych: 2020 - 4,4742 zł, 2019 - 4,3018 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Zarzadu.pdfList Zarzadu.pdf List Zarzadu
Sprawozdanie z badania_GK WIKANA.pdfSprawozdanie z badania_GK WIKANA.pdf Sprawozdanie z badania_GK WIKANA
Oswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie dot. KA.pdfOswiadczenie dot. KA.pdf Oswiadczenie dot. Komitetu Audytu
Ocena RN WIKANA S.A..pdfOcena RN WIKANA S.A..pdf Ocena Rady Nadzorczej
SSF GK WIKANA 2020 r..pdfSSF GK WIKANA 2020 r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SzD GK WIKANA 2020 r..pdfSzD GK WIKANA 2020 r..pdf Sprawozdanie z dzialalnosci

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2021-04-19 Paweł Chołota Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Grzegorz Witek Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki