PILNE

WIKANA: wyniki finansowe

2020-04-30 19:01
publikacja
2020-04-30 19:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Interesariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_i_ocena_RN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_WIKANA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_GK_WIKANA_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 77 051 43 779 17 911 10 260
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 590 1 960 1 532 459
III. Zysk (strata) brutto 1594 -4211 371 -987
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 885 -4336 206 -1 106
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3981 23145 925 5 424
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 99 3796 23 890
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4450 -17340 -1 034 -4 064
IX. Przepływy pieniężne netto razem -370 9601 -86 2 250
X. Aktywa razem 235443 230686 55 288 53 648
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 192703 188565 45252 43 852
XII. Zobowiązania długoterminowe 42627 48482 10 010 11 275
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 150076 140083 35 242 32 577
XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej 42740 42121 10 036 9 796
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych 0 0 0 0
XVI. Kapitał zakładowy 40030 40030 9 400 9 309
XVII. Liczba akcji (w szt.) 20 014 797 20 014 797 20 014 797 20 014 797
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,04 -0,22 0,01 -0,06
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,14 2,10 0,50 0,49
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0 0 0 0


Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2019 - 4,2585, 2018 - 4,3000
zł.


Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych: 2019 - 4,3018, 2018 - 4,2669 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Interesariuszy.pdfList do Interesariuszy.pdf List do Interesariuszy
Oswiadczenia i ocena RN.pdfOswiadczenia i ocena RN.pdf Oswiadczenia i ocena RN
Sprawozdanie z badania_GK WIKANA.pdfSprawozdanie z badania_GK WIKANA.pdf Sprawozdanie z badania_GK WIKANA
Sprawozdanie finansowe GK WIKANA za 2019 r.pdfSprawozdanie finansowe GK WIKANA za 2019 r.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z dzialalnosci za 2019 r..pdfSprawozdanie z dzialalnosci za 2019 r..pdf Sprawozdanie z dzialalnosci

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-04-30 Paweł Chołota Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-30 Grzegorz Witek Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki