REKLAMA

WAWEL SA: wyniki finansowe

2023-08-11 06:33
publikacja
2023-08-11 06:33
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_audytora_z_przegladu_za_1_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_za_1_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_1_polrocze_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody 287 536 242 274 62 332 52 184
II. Zysk z działalności operacyjnej 25 846 7 042 5 603 1 517
III. Zysk przed opodatkowaniem 31 668 10 409 6 865 2 242
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 25 419 8 357 5 510 1 800
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 59 711 70 992 12 944 15 291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 957 -7 185 207 -1 548
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 054 -107 144 -228 -23 078
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 59 614 -43 337 12 923 -9 334
IX. Aktywa razem 746 206 745 141 167 675 158 882
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 17 844 17 670 4 010 3 768
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 76 198 87 807 17 122 18 723
XII. Kapitał własny 652 164 639 664 146 544 136 392
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 685 1 599
XIV. Średnioważona liczba akcji zwykłych w okresie 1 291 846 1 450 362 1 291 846 1 450 362
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 19,68 5,76 4,27 1,24
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 504,83 466,75 113,44 99,52


Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane na dzień 30.06.2023 roku oraz dla okresu porównawczego na
dzień 31.12.2022 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport audytora z przeglądu za 1 półrocze 2023.pdfRaport audytora z przeglądu za 1 półrocze 2023.pdf
Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2023.pdfSprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2023.pdf
Sprawozdanie z działalnosci za 1 półrocze 2023.pdfSprawozdanie z działalnosci za 1 półrocze 2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-10 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki