REKLAMA

WAWEL SA: wyniki finansowe

2021-08-13 07:24
publikacja
2021-08-13 07:24
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_biegly_rewident_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_30_06_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody 213 857 208 215 47 030 46 882
II. Zysk z działalności operacyjnej 14 514 16 621 3 192 3 742
III. Zysk przed opodatkowaniem 14 312 16 664 3 147 3 752
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 11 481 13 235 2 525 2 980
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 100 131 52 110 22 020 11 733
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 238 -7 869 -932 -1 772
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -38 333 -45 957 -8 430 -10 348
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 57 560 -1 716 12 658 -386
IX. Aktywa razem 738 609 719 899 163 380 155 998
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 20 108 19 599 4 448 4 247
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 42 071 41 456 9 306 8 983
XII. Kapitał własny 676 430 658 844 149 626 142 768
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 659 1 625
XIV. Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 7,66 8,82 1,68 1,99
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 451,03 439,30 99,77 95,19
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 31.12.2020 30,00 6,50
XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2020 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 30.06.2021 25,00 5,53


Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.06.2021 roku oraz dla
okresu porównawczego na dzień 31.12.2020 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Raport biegly rewident_30_06_2021.pdfRaport biegly rewident_30_06_2021.pdf
Sprawozdanie finansowe 30_06_2021.pdfSprawozdanie finansowe 30_06_2021.pdf
Sprawozdanie z dzialalnosci 30_06_2021.pdfSprawozdanie z dzialalnosci 30_06_2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-13 Wojciech Winkel Członek Zarządu
2021-08-13 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki