REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

2021-07-28 16:52
publikacja
2021-07-28 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 34 / 2021 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2021-07-28
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent"), informuje, że w związku ze złożoną przez Pana Tomasza Muchalskiego w dniu 23 lipca 2021 rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza w dniu 28 lipca 2021 w drodze kooptacji powołała pana Damiana Jasicę na członka Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Pan Damian Jasica będzie sprawował czynności członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Pan Damian Jasica został powołany także na Przewodniczącego Komitetu Audytu w miejsce Pana Marcina Duszyńskiego, który zrezygnował z pełnionej funkcji i jest obecnie członkiem Komitetu Audytu.
Pan Damian Jasica jest przewodniczącym rad nadzorczych Tower Investments S.A., Deli 2 S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Manufaktura Gessler S.A. Wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady w Miraculum S.A. i przewodniczącego komitetu audytu w 1C Entertainment S.A. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz nadzoru właścicielskiego. Ponadto w ramach różnych struktur spółek kapitałowych doradzał w zakresie zarządzania finansami, automatyzacji procesów w tym wdrożeń programów ERP oraz wprowadzania produktów na rynek. Specjalizuje się w analizach i doradztwie strategicznym. Branże w których posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i analiz finansowych to branża gier komputerowych, architektoniczna, budowlana i spożywcza. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku zarządzanie, uzyskując tytuł magistra w specjalności finanse i controlling. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.
Pan Damian Jasica nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej wobec Emitenta. osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Damian Jasica nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as:
"Company", "Issuer"), informs that in connection with the resignation
from the position of a member of the Supervisory Board of the Company
submitted by Mr. Tomasz Muchalski on July 23, 2021, the Supervisory
Board on July 28th, 2021 appointed Mr. Damian Jasica as a member of the
Supervisory Board.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Pursuant
to § 12 sec. 4 of the Company's Articles of Association, Mr. Damian
Jasica will act as a member of the Supervisory Board until the next
General Meeting of Shareholders of the Company elects a member of the
Supervisory Board.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Mr.
Damian Jasica was also appointed the Chairman of the Audit Committee in
place of Mr. Marcin Duszyński, who resigned from his function and is now
a member of the Audit Committee.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Mr.
Damian Jasica is the chairman of the supervisory boards of Tower
Investments S.A., Deli 2 S.A. and a member of the supervisory board of
Manufaktura Gessler S.A. Previously, he was the vice-chairman of the
board at Miraculum S.A. and chairman of the audit committee at 1C
Entertainment S.A. He has experience in financial management and
corporate governance. In addition, as part of various structures of
capital companies, he advised on financial management, process
automation, including the implementation of ERP programs and introducing
products to the market. He specializes in analyzes and strategic
consulting. The industries in which he has experience in the field of
management and financial analysis are computer games, architecture,
construction and food. He graduated from the Jagiellonian University in
the field of management with a master's degree in finance and
controlling. He is an ordinary member of the Association of Stock
Exchange Issuers.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Mr.
Damian Jasica does not participate in a company competitive to the
Issuer as a partner in a civil partnership, partnership or capital
company and does not participate in any company competitive to the
Issuer. a legal person as a member of its governing body.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Mr.
Damian Jasica is not entered in the Register of Insolvent Debtors.</font></span>
</b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-7efd49c2-7fff-c85d-b69d-cf1a5050aa6a"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-28 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki