REKLAMA
WEBINAR

VERCOM S.A.: wyniki finansowe

2022-11-16 22:14
publikacja
2022-11-16 22:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Vercom_2022_Q3_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_2022_Q3_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_raport_Q3_2022_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Vercom_report_Q3_2022_ENG.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 178 943 122 449 38 170 26 862
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej 27 262 20 323 5 815 4 458
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem 19 523 18 923 4 164 4 151
IV. Zysk/strata netto 15 759 16 289 3 362 3 573
V. Średnia ważona liczba akcji 19 832 114 16 014 180 19 832 114 16 014 180
VI. Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 0,79 1,02 0,17 0,22
VII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 34 058 19 121 7 265 4 195
VIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -227 161 -69 729 -48 456 -15 297
IX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 118 301 150 907 25 235 33 105
X. Przepływy pieniężne netto ogółem -74 802 100 299 -15 956 22 003
XI. Stan na dzień 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XII. Aktywa trwałe 502 523 112 882 103 192 24 543
XIII. Aktywa obrotowe 79 261 183 066 16 276 39 802
XIV. Aktywa ogółem 581 784 295 948 119 468 64 345
XV. Kapitał podstawowy 444 369 91 80
XVI. Kapitał własny 342 399 206 882 70 311 44 980
XVII. Zobowiązania razem 239 385 89 066 49 157 19 365
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 167 817 44 567 34 461 9 690
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 71 568 44 499 14 696 9 675
XX. Kapitał własny i zobowiązania razem 581 784 295 948 119 468 64 345
XXI. Średnia ważona liczba akcji 19 832 114 18 470 700 19 832 114 18 470 700
XXII. Wartość ksiegowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) 17,26 11,20 3,55 2,44
XXIII. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych 4,8698 4,5994
XXIV. Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych 4,6880 4,5585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Vercom_2022_Q3_SSF.pdfVercom_2022_Q3_SSF.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Vercom
Vercom_2022_Q3_JSF.pdfVercom_2022_Q3_JSF.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Vercom
Vercom raport Q3 2022_PL.pdfVercom raport Q3 2022_PL.pdf Raport Kwartalny Grupy Vercom
Vercom report Q3 2022_ENG.pdfVercom report Q3 2022_ENG.pdf Quarterly Report Vercom Group English Version

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-16 Krzysztof Szyszka Prezes Zarządu Krzysztof Szyszka
2022-11-16 Adam Lewkowicz Wiceprezes Zarządu Adam Lewkowicz
2022-11-16 Tomasz Pakulski Członek Zarządu Tomasz Pakulski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki