REKLAMA

Upadłość Fabryki Porcelitu w Tułowicach - spółki wiodącej NFI Magna Polonia.

2001-11-23 12:54
publikacja
2001-11-23 12:54

Upadłość Fabryki Porcelitu w Tułowicach - spółki wiodącej NFI Magna Polonia.

Zarząd NFI Magna Polonia poinformował, że w fundusz otrzymał informację od sądu gospodarczego w Opolu, iż 19 listopada 2001 roku sąd ten postanowił ogłosić upadłość spółki Fabryka Porcelitu Tułowice w Tułowicach. Upadłość została ogłoszona na wniosek zarządu spółki FP Tułowice, który złożono w drugiej połowie października 2002 roku. FP Tułowice jest spółką wiodącą w portfelu funduszu NFI Magna Polonia.

Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i problemy z płynnością finansową utrzymują się w spółce od początku lat 90- tych. Nie uległy one zasadniczej poprawie, pomimo realizowanych programów naprawczych, ze względu na stale pogarszające się warunki gospodarowania, takie jak przede wszystkim wysokie koszty finansowe i bardzo niekorzystny kurs zł. do walut obcych.

Począwszy od 1995 roku w spółce przeprowadzono cały szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu obniżenie kosztów i zwiększenie przychodów:
- zbywano nieprodukcyjny majątek;
- znajdowano nowe rynki zbytu;
- wdrażano nowe produkty;
- zmieniono technologię produkcji;
- zmniejszano stan zatrudnienia.

Wyrazem determinacji akcjonariuszy spółki dla sanacji i modernizacji spółki, było podwyższenie kapitału zakładowego spółki w 1998 roku w drodze emisji akcji serii B i C spółki, objętych przez NFI Magna Polonia i Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel (podmiot zależny od Agencji Rozwoju Przemysłu). W wyniku dokapitalizowania spółka pozyskała środki w wysokości 7 mln zł., które przeznaczono na nowe inwestycje, spłatę części zaległych zobowiązań, a także zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby produkcyjne i niezbędne remonty. Dzięki tym środkom Tułowice wdrożyły nowoczesną, energooszczędną technologię wypału porcelitu oraz zbudowały nową kotłownię gazową. W wyniku tych działań spółka była w stanie produkować wyroby wysokiej jakości. Serwis Atena został nawet nagrodzony godłem Teraz Polska. Eksport spółki na wymagające rynki europejskie to ok. 80% swojej produkcji. Niekorzystne kształtowanie się parametrów makroekonomicznych nie pozwoliło jednak spółce zredukować zadłużenia i odzyskać płynność finansową.

Nadmierna aprecjacja zł. w relacji do głównych walut europejskich doprowadziła w roku 2001 do spadku przychodów ze sprzedaży o ponad 20% pomimo, że spółka sprzedawała na eksport te same ilości produktów, jak w roku 2000. Z drugiej strony następował wzrost kosztów - skokowe podwyżki gazu o 36 % w samym 2001 roku , który stanowi dla przedsiębiorstwa główne medium energetyczne i bardzo poważną pozycję kosztową. W wyniku konieczności pokrycia zapotrzebowania na środki obrotowe oraz utrzymania się wysokich stóp procentowych systematycznie wzrastało zadłużenie spółki z powodu zaciąganych kredytów i pożyczek, powodując wzrost kosztów finansowych i jednocześnie nadmierne obciążenie majątku.

Zmniejszające się wpływy ze sprzedaży przy rosnących kosztach były głównym powodem, dla którego spółka nie była w stanie realizować w 2000 roku terminowo wpłat na rzecz ZUS. Spółka nie wywiązywała się też należycie wobec gminy Tułowice z tytułu podatku od nieruchomości, wobec Zakładu Gazowniczego i Zakładu Energetycznego.

W czerwcu 2001 roku nowo powołany zarząd spółki opracował i wdrożył program naprawczy. Spółka zrealizowała w III kwartale 2001 podstawowe parametry tego programu. Dalsza jego konsekwentna realizacja była możliwa jedynie przy rozłożeniu zaległych zobowiązań w stosunku do wierzycieli w czasie, dawała jednak podstawy do dalszego funkcjonowania spółki i wywiązania się z zaległych zobowiązań w stosunku do wierzycieli. Niestety w wyniku podjęcia przez ZUS egzekucji z rachunków bankowych spółki oraz nieoczekiwanego wypowiedzenia przez bank PKO BP w Brzegu umowy kredytowej spółka znalazła się w krytycznej sytuacji pod względem płynności. Bank skierował 5 października 2001roku egzekucję komorniczą do rachunku bankowego spółki. W wyniku odcięcia przez Zakład Gazowniczy dopływu gazu będącego podstawowym medium energetycznym, spółka zmuszona została 13 października 2001 roku do wygaszenia wszystkich pieców i zaprzestania produkcji.

Oto przykład jak polityka makroekonomiczna - bardzo sztywno stawiająca swe wymagania, doprowadziła do upadłości podmiot wykonujący produkty eksportowe o wysokiej jakości do UE. Takich przykładów jest znacznie więcej i świadczą one o rzeczywistej kondycji naszej gospodarki. Pracownicy Tułowic już zapewne rejestrują się w urzędach pracy i oczekują pieniędzy z GFŚP oraz zasiłków, chociaż są wybitnymi specjalistami w swojej dziedzinie. Dalsza nieuzasadniona gospodarczo sztuczna aprecjacja złotego spowoduje wiele upadłości, a po tegorocznym wzroście eksportu nastąpi tylko wspomnienie.

Prawdopodobnie wzrost gospodarczy w III i IV kwartale roku 2001 i w I kwartale 2002 roku będzie zerowy. A potem, nie wiem na jakiej podstawie mówi się o przewidywanym wzroście. Tylko, że do wiosny nie doczeka wiele firm, na które tak liczy rząd.

[Rafał Wójcikowski]
Źródło:
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki