32,9000 zł
6,82% 2,1000 zł
Unimot S.A. (UNT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_II_kw_2019_UNIMOT.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UNIMOT_Raport_z_przegladu_SF_jednostkowego_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UNIMOT_Raport_z_przegladu_SF_skonsolidowanego_30.06.2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody ze sprzedaży 1 877 706 1 521 381 437 898 358 859
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 26 840 (11 017) 6 259 (2 599)
III. Zysk / (strata) brutto 30 618 (10 322) 7 140 (2 435)
IV. Zysk/ (strata) netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej 24 516 (9 489) 5 717 (2 238)
V. Zysk /(strata) netto 24 321 (10 068) 5 672 (2 375)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 283) (91 979) (1 932) (21 696)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (528) (1 917) (123) (452)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 802) (18 341) (1 586) (4 326)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (13 723) (120 191) (3 200) (28 351)
X. Aktywa, razem 677 019 603 285 159 224 140 299
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 459 445 410 040 108 054 95 358
XII. Zobowiązania długoterminowe 14 261 13 679 3 354 3 181
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 445 184 396 361 104 700 92 177
XIV. Kapitał własny 217 574 193 245 51 170 44 941
XV. Kapitał zakładowy 8 198 8 198 1 928 1 907
XVI. Liczba akcji (w tys. szt.) 8 198 8 198 - -
XVII. Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 2,99 (1,16) 0,70 (0,27)
XVIII. Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na właścicieli jednostki dominującej (w zł/euro)** 2,99 (1,16) 0,70 (0,27)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)*** 26,54 23,57 6,24 5,48
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 26,54 23,57 6,24 5,48


*
Dane dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej
prezentowane są na dzień 31.12.2018 r. natomiast dla pozycji dotyczących
sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów
pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**
na 30.06.2019 r. liczba akcji  użyta
do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na
jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk**
na 30.06.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia  zysku
na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą
wynosiła 8 198 tys. sztuk***
na 30.06.2019 r. liczba akcji  użyta
do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na
jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk***
na 31.12.2018 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej
oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 
8 198 tys. sztuk Wybrane
dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób:Pozycje
aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro
wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
na 30.06.2019 r. 4,2520 zł/euro oraz dla danych porównawczych na
31.12.2018 r. 4,3 zł/euroPoszczególne
pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania
z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,2880
zł/euro (6 miesięcy 2019 r.), 4,2395 zł/euro (6 miesięcy 2018 r.).W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport II kw 2019_UNIMOT.pdfSkonsolidowany raport II kw 2019_UNIMOT.pdf
UNIMOT Raport z przeglądu SF jednostkowego 30.06.2019.pdfUNIMOT Raport z przeglądu SF jednostkowego 30.06.2019.pdf
UNIMOT Raport z przeglądu SF skonsolidowanego 30.06.2019.pdfUNIMOT Raport z przeglądu SF skonsolidowanego 30.06.2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Adam Sikorski Prezes Zarządu
2019-08-21 Robert Brzozowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 Marek Moroz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.