UNIMOT S.A.: Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.

2020-07-23 16:36
publikacja
2020-07-23 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
UNIMOT_statut_jednolity-3.06.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-23
Skrócona nazwa emitenta
UNIMOT S.A.
Temat
Rejestracja zmian Statutu Unimot S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Spółka”) informuje, że w dniu 23 lipca 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o dokonanym w dniu 7 lipca 2020 roku wpisie do rejestru przedsiębiorców niżej opisanych zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2020 roku.

Zmiana §14 Statutu Spółki:

Stosownie do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. § 14 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

„§14.
1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
a. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych,
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych.
2. Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgromadzenia.
3. Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Walnym Zgromadzeniu odbywanym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wykonywanie przez nich prawa głosu, możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sposobu, umożliwiającego należytą identyfikację, jak również przy zachowaniu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.”

Tekst jednolity Statutu (uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.), uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
UNIMOT_statut jednolity-3.06.2020.pdfUNIMOT_statut jednolity-3.06.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-23 Adam Sikorski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki