Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – czym są i jak działają?

TFI to skrótowiec, z którym w świecie funduszy inwestycyjnych spotkać można się na każdym kroku. Przyglądamy się temu pojęciu bliżej.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w skrócie nazywane TFI, to jedyne instytucje mogąca tworzyć fundusze inwestycyjne, zarządzać nimi, a także reprezentować je w relacjach z innymi podmiotami, w tym inwestorami.

To właśnie towarzystwa funduszy inwestycyjnych stoi za funduszami, w które lokujemy pieniądze, a które następnie są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną. Trzeba jednak pamiętać, że TFI są niezależne i oddzielne od samych funduszy inwestycyjnych. Jest to o tyle istotne dla inwestora, że nawet przy problemach finansowych TFI, jego pieniądze są bezpieczne, bo obraca się nimi w ramach funduszy. TFI zarabiają natomiast na pobieraniu opłat za zarządzanie danym funduszem.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych nie tylko definiuje czym jest TFI, ale również stawia przed tymi instytucjami liczne wymagania formalne. Przede wszystkim, TFI może zostać wyłącznie spółka akcyjna, która uzyska zgodę na wykonywanie takiej działalności przez Komisję Nadzoru Finansowego. Siedziba zarządu towarzystwa powinna ponadto znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jej jednoosobowym założycielem może być wyłącznie osoba prawna.

Kapitał początkowy towarzystwa na wykonywanie działalności wynosi co najmniej wyrażoną w złotych równowartość 125 000 euro. Jeśli jednak TFI zdecyduje się rozszerzyć działalność o zarządzanie większymi portfelami oraz doradztwo inwestycyjne, to kwota ta rośnie aż do 730 000 euro. Przy bardzo dużych wartościach zarządzanych aktywów towarzystwa są ponadto zobowiązane do posiadania jeszcze większych kapitałów własnych, co ma zapewniać stabilność ich działania.

Dodatkowo, obowiązkiem każdego towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest zatrudnienie co najmniej:

  • dwóch doradców inwestycyjnych – do wykonywania czynności zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
  • jednego maklera papierów wartościowych – do wykonywania czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Liczne wymagania dotyczą także zarządu towarzystwa, w którym mogą znaleźć się jedynie odpowiednie osoby. Ustawa o funduszach inwestycyjnych określa, że członek zarządu musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; nie może być karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; a także musi posiadać dobrą opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. Co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu, oprócz powyższych wymogów, musi spełniać również następujące warunki:

1) posiadać wyższe wykształcenie lub prawo wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego; 2) legitymować się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji.

Warto tu wspomnieć również o depozytariuszu. To niezależna od TFI instytucja (co do zasady bank), przechowująca aktywa funduszu i prowadząca ich, której podstawowym zapewnienie bezpieczeństwa środków inwestorów. Zgodnie z prawem, depozytariusz jest jednocześnie zobowiązany do wytoczenie powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu, w razie ewentualnego spowodowania szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji. Dla każdego posiadanego funduszu inwestycyjnego TFI musi zapewnić jednego tego typu depozytariusza.

Należy również zaznaczyć, że majątek funduszu nie należy ani do TFI, ani do depozytariusza. Dzięki temu aktywa zarządzane przez TFI nie są zależne od ich sytuacji finansowej. Nawet ewentualne bankructwo towarzystwa nie oznacza zatem utraty zgromadzonych tam środków.

Na koniec jeszcze garść statystyk. Zgodnie z danymi publikowanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego na koniec 2018 aktywa 63 działających w Polsce TFI wynosiły 2,6 mld złotych, zaś aktywa pod zarządem sięgały 372 mld zł. Przychody ogółem towarzystw za cały zeszły rok wyniosły z kolei blisko 4 mld, przy ok. 2,8 mld złotych wszystkich kosztów. Oferty towarzystw można zaleźć u dystrybutorów, wśrod kórych ponad 80 podmotów to tzw. niezależni dystrybutorzy, czyli podmioty specjalizujące się w pośredniczeniu w transakcji pomiędzy klientem, a danym funduszem. Wiele z tych podmiotów zapewnia dostęp do oferty towarzystw za pomocą dedykowanych serwisów transakcyjnych, wśród których warto zwrócić uwagę na www.kupfundusz.pl.

Jak klasyfikujemy fundusze?

Pierwszą i najbardziej oczywistą grupę stanowią fundusze akcji, który, jak sama nazwa wskazuje, większość środków musi inwestować w akcje. Następna grupa to fundusze dłużne, które inwestują w papiery wartościowe zapewniające stały dochód. Z kolei fundusze rynku pieniężnego inwestują głównie w papiery rynku pieniężnego (np. bony skarbowe) o niskim poziomie ryzyka.

Więcej na temat tych, jak i jeszcze innych typów funduszy można przeczytać w poprzednim poradniku  „Rodzaje funduszy inwestycyjnych”.

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Do rozliczenia PIT 2018 zostało:

WCZYTAJ TWÓJ E-PIT

Największe wzrosty i spadki

ALL57 Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,43  zł 6,84 (5,63%)
PCS34A1 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO) 100,27  zł 5,25 (5,53%)
PCS34 PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) 94,77  zł 4,92 (5,48%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 42,95  zł -3,42 (-7,38%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 104,77  zł -12,69 (-10,80%)
ARK26 Santander Akcji Tureckich (Santander FIO) 27,35  zł -3,40 (-11,06%)
ALL57 Allianz Małych Spółek Europejskich (Allianz SFIO) 128,43  zł 18,42 (16,74%)
ALL58 Allianz Europe Equity Growth Select (Allianz SFIO) 111,75  zł 14,45 (14,85%)
ALL75 Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) 122,93  zł 15,89 (14,84%)
SEB21 Novo Globalnego Dochodu (Novo FIO) 79,57  zł -3,68 (-4,42%)
DWS32 Investor Turcja (Investor SFIO) 104,77  zł -9,90 (-8,63%)
UNI34 UniAkcje: Turcja (UniFundusze FIO) 42,95  zł -4,43 (-9,35%)
DWS31 Investor Rosja (Investor SFIO) 150,12  zł 21,72 (16,92%)
KAH15 Esaliens Okazji Rynkowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) 112,59  zł 15,52 (15,99%)
PIO66 Pekao Dochodu USD (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) 10,38  zł 1,42 (15,85%)
SPM18 Lartiq Polskie Perły FIZ 88,37  zł -48,97 (-35,66%)
ALT49 Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 76,04  zł -42,22 (-35,70%)
GTI38 Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -15,14  zł 446,78 (-96,72%)

Znajdź profil