REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

TXM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 21:25
publikacja
2021-11-29 21:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
wplyw_zmian.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
SF_3Q2020_TXM_przeksztlacone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Spr_Zarzadu_TXM_3Q2020_przeksztalcone.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 101 586 167 517 22 869 38 880
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (22 409) (33 063) (5 045) (7 674)
III. Zysk (strata) z działalności kontynowanej przed opodatkowaniem (10 528) (42 527) (2 370) (9 870)
IV. Zysk (strata) netto (10 528) (48 758) (2 370) (11 316)
V. Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy (10 528) (48 758) (2 370) (11 316)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 734 26 391 2 191 6 125
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 305 (1 721) 69 (399)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 714) (24 807) (2 412) (5 758)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (675) (137) (152) (32)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (0,01) (1,41) 0,00 (0,01)
XI. wg stanu na dzień 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 84 814 124 111 18 736 29 144
XIII. Aktywa obrotowe 31 758 46 938 7 016 11 022
XIV. Aktywa trwałe 53 056 77 173 11 720 18 122
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 110 173 210 333 24 338 49 391
XVI. Zobowiazania długoterminowe 35 380 29 578 7 816 6 946
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 66 747 63 604 14 745 14 936
XVIII. Kapitał własny (25 359) (86 221) (5 602) (20 247)
XIX. Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 182 18 265
XX. Liczba akcji 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000 1 944 500 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (0,04) - (0,01)


Powyższe dane finansowe za trzeci kwartał 2020 oraz 2019 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 września 2020 roku – 4,5268 PLN
/ EUR i na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1
stycznia do 30 września 2020 roku – 4,4420 PLN / EUR i (od 1 stycznia do
30 września 2019 roku - 4,3086 PLN / EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 23 z dnia 2021-11-29 o treści:


Numer: 23/2021


Data: 2021-11-29


Temat:  Korekta raportu okresowego za 3 kwartał
2020 r.


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie -
informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:


Zarząd TXM S.A. (“Spółka”), w związku z dokonaną w sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy 2020 zmianą w stosunku do założeń przyjętych
w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2020 r. w pozycjach związanych z
postanowieniami zatwierdzonego przyśpieszonego postępowania układowego
(„PPU”), przekazuje raport z dokonanych zmian do sprawozdania za 3
kwartały 2020 r. Zmiany dotyczą obszaru prezentacji zobowiązań objętych
układem:


·    -
Spółka zdyskontowała  zobowiązania
handlowe, które zgodnie z postanowieniami PPU płatne są do końca roku
2026,- Spółka zdyskontowała płatności z tytułu pożyczki od jednostki
zależnej,
- zobowiązania kredytowe w wysokości 13 893 tys. zł
zostaną umorzone pod warunkiem wypełnienia postanowień PPU, tym samym
Spółka dokonała ich prezentacji w pasywach jako zdyskontowane
zobowiązania z tytułu kredytów, których wartość została umorzona
warunkowo.


Wyżej wymienione zmiany skutkują przekształceniem pozycji:


·   -
przychody finansowe: 
                                                                          
- 365 tys zł- zyski zatrzymane:                                                                                    
- 365 tys zł- zobowiązania układowe:                                                                       
- 7 680 tys zł- zobowiązania zablokowane do
płatności z mocy prawa:                +
8 045 tys zł


Wpływ opisanych powyżej zmian na sprawozdanie finansowe Spółki za 3
kwartały 2020 r. został zaprezentowany w załączniku do niniejszego
raportu.


Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany w osobnej publikacji w
systemie ESPI.


Szczegółowa podstawa prawna:


§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Plik Opis
wplyw_zmian.pdfwplyw_zmian.pdf Wpływ zmian na sprawozdanie finansowe Spółki

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_3Q2020_TXM_przeksztłacone.pdfSF_3Q2020_TXM_przeksztłacone.pdf Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020
Spr_Zarządu_TXM_3Q2020_przekształcone.pdfSpr_Zarządu_TXM_3Q2020_przekształcone.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki