REKLAMA
PIT 2023

TRANS POLONIA S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 17:16
publikacja
2023-09-28 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_1P2023-sign.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Trans_Polonia_30.06.2023_Raport_z_przeglądu_śródrocznego_skróconego_SSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Trans_Polonia_30.06.2023_Raport_z_przeglądu_śródrocznego_skróconego_JSF_MSSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży 102 406 91 654 22 199 19 742
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 976 2 832 428 610
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 5 474 2 966 1 187 639
IV. Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom jednostki dominującej 4 325 2 571 938 554
V. Całkowite dochody ogółem przypadające Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 696 2 757 801 594
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 928 4 889 3 236 1 053
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 591 -11 941 -995 -2 572
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 170 -7 374 -2 205 -1 588
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 167 -14 426 36 -3 107
X. Aktywa razem 244 688 237 411 54 982 50 622
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96 233 92 647 21 624 19 755
XII. Zobowiązania długoterminowe 49 335 47 464 11 086 10 120
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 46 898 45 183 10 538 9 634
XIV. Kapitał własny 148 456 144 765 33 359 30 867
XV. Kapitał zakładowy 2 285 2 285 513 487
XVI. Liczba akcji – w szt. 22 847 711 22 847 711 22 847 711 22 847 711
XVII. Zysk (strata) netto na akcję 0,23 0,14 0,05 0,03
XVIII. Wartość księgowa na akcję 7,91 7,71 1,78 1,64
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport 1P2023-sign.pdfRaport 1P2023-sign.pdf Skonsolidowany Raport Półroczny Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2023 roku
Trans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdfTrans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF_MSSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Trans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdfTrans Polonia_30.06.2023_Raport z przeglądu śródrocznego skróconego JSF_MSSF.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu
2023-09-28 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2023-09-28 Adriana Bosiacka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki