REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

TERMO-REX S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 09:32
publikacja
2022-05-27 09:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Rozszrzony_Skonsolidowany_Raport_za_I_kwartal_2022r_Grupy_Termo-Rex.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
I. Aktywa trwałe 23543 22982 5060 4931
II. Aktywa niemateriane 69 27 15 6
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 996 1241 214 266
IV. Rzeczowe aktywa trwałe 13450 12656 2891 2716
V. Nieruchomości inwestycyjne 7971 7926 1713 1701
VI. Inne długoterminowe aktywa finansowe 92 298 20 64
VII. Innw inwestycje długoterminowe 548 548 118 117
VIII. Aktywa z ty. odroczonego podatku dochodowego 341 211 73 45
IX. Inne aktywa trwałe 76 75 16 16
X. Aktywa obrotowe 17852 21371 3837 4586
XI. Zapasy 7627 7590 1639 1629
XII. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 6114 6350 1314 1363
XIII. Należności z tytułu podatku dochodowego 0 11 0 2
XIV. Aktywa finansowe 929 84 200 18
XV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3182 7336 684 1574
XVI. Aktywa razem 41395 44353 8897 9517
XVII. Kapitał własny 29269 26619 6291 5712
XVIII. Kapitał akcyjny 11350 11350 2440 2435
XIX. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 849 848
XX. Zyski zatrzymane 10199 8268 2192 1774
XXI. Zobowiązania długoterminowe 2041 4839 439 1038
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 10085 12895 2168 2767
XXIII. Pasywa razem 41395 44353 8897 9517
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży 4459 7636 960 1670
XXV. Zysk (strata)z działalności operacyjnej -2479 -1567 -533 -343
XXVI. Zysk przed opodatkowaniem -2342 -1402 -504 -307
XXVII. Zysk (strata)netto -2347 -1593 -505 -348
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -685 790 -147 173
XXIX. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -15 663 -3 145
XXX. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -403 71 -87 16
XXXI. Przepływy pieniężne razem -1103 1524 -237 334
XXXII. EBIT -2298 -1375 -494 -301
XXXIII. EBITDA -2006 -1083 -432 -237
XXXIV. Ilość akcji 113500000 113500000 113500000 113500000
Jednostkowe wybrane dane finansowe
XXXV. Aktywa trwałe 21400 21764 4600 4670
XXXVI. Aktywa niematerialne 59 22 13 5
XXXVII. Rzeczowe aktywa trwałe 10164 10388 2185 2229
XXXVIII. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 188 418 40 90
XXXIX. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 594 593
XL. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7594 1632 1620
XLI. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 118 117
XLII. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 83 75 18 16
XLIII. Aktywa obrotowe 6397 9105 1375 1954
XLIV. Zapasy 4835 6149 1039 1320
XLV. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 1326 2725 285 585
XLVI. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0 11 0 2
XLVII. Aktywa finansowe 9 84 2 18
XLVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 227 136 49 29
XLIX. Aktywa razem 27797 30869 5975 6624
L. Kapitał własny 20801 20264 4471 4348
LI. Kapitał akcyjny 11350 11350 2440 2435
LII. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 849 848
LIII. Zyski zatrzymane 5501 4964 1182 1065
LIV. Zobowiązania długoterminowe 1620 2613 348 561
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 5376 7992 1156 1715
LVI. Pasywa razem 27797 30869 5975 6624
LVII. przychody netto ze sprzedaży 958 2276 206 498
LVIII. Zysk (starata) z działalności operacyjnej -655 -396 -141 -87
LIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -508 -262 -109 -57
LX. Zysk (strata) netto -508 -263 -109 -58
LXI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -54 -257 -12 -56
LXII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 206 148 44 32
LXIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 6 144 1 31
LXIV. Przepływy pieniężne razem 158 35 34 8
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Rozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2022r Grupy Termo-Rex.pdfRozszrzony Skonsolidowany Raport za I kwartał 2022r Grupy Termo-Rex.pdf Rozszerzony skonsolidowany Raport za 1 kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Barbara Krakowska Wiceprezez Zarządu
2022-05-27 Jacek Jussak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki