REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2022-09-05 17:01
publikacja
2022-09-05 17:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TSG_SF_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TSG_SDZ_30.06.2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_PSSF_skrocone_06_2022_TSG-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_MSSF_2022_Ten_Square_Games_SA-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2022
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto 274 477 338 999 59 120 74 551
II. Koszt wytworzenia sprzedanych usług 33 476 22 019 7 211 4 842
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 836 94 615 10 088 20 807
IV. Zysk (strata) brutto 49 264 95 466 10 611 20 995
V. Zysk (strata) netto 40 535 86 078 8 731 18 930
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 83 935 107 723 18 079 23 690
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -39 132 -11 478 -8 429 -2 524
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -93 089 -548 -20 051 -120
IX. Aktywa trwałe 326 192 298 866 69 690 64 979
X. Aktywa obrotowe 157 695 221 414 33 691 48 140
XI. Kapitał własny 318 796 351 051 68 110 76 325
XII. Zobowiązania długoterminowe 58 245 64 993 12 444 14 131
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 106 846 104 236 22 827 22 663
XIV. Liczba akcji (w szt) 7 301 783 7 267 311 7 301 783 7 267 311
XV. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 5,53 11,79 1,19 2,59
XVII. Przychody netto 258 114 337 665 55 596 74 258
XVIII. Koszt własny sprzedaży 25 421 22 039 5 476 4 847
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46 203 93 740 9 952 20 615
XX. Zysk (strata) brutto 48 380 96 652 10 421 21 255
XXI. Zysk (strata) netto 40 343 87 446 8 690 19 231
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 78 615 107 302 16 933 23 597
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -36 840 -13 359 -7 935 -2 938
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -93 041 1 714 -20 040 377
(dane bilansowe podane na dzień 30.06.2022 oraz 31.12.2021)
XXV. Aktywa trwałe 329 344 304 649 70 364 66 237
XXVI. Aktywa obrotowe 133 400 200 056 28 501 43 496
XXVII. Kapitał własny 302 464 341 009 64 621 74 142
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 6 176 3 618 1 320 787
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 104 433 101 341 22 312 22 034
XXX. Liczba akcji (w szt) 7 301 783 7 267 311 7 301 783 7 267 311
XXXI. Średniważona liczba akcji (w szt) 7 334 822 7 301 783 7 334 822 7 301 783
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję (PLN/EUR) 5,50 11,98 1,18 2,63Kurs EUR/PLN

2022

2021
- dla danych bilansowych

4,6806

4,5994
- dla danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych

4,6427

4,5472
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
TSG SF 30.06.2022.pdfTSG SF 30.06.2022.pdf Sprawozdanie finansowe
TSG SDZ 30.06.2022.pdfTSG SDZ 30.06.2022.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności
Raport PSSF skrócone 06 2022 TSG-sig.pdfRaport PSSF skrócone 06 2022 TSG-sig.pdf Raport audytora z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu_JSF_MSSF_2022_Ten Square Games SA-sig.pdfRaport z przeglądu_JSF_MSSF_2022_Ten Square Games SA-sig.pdf Raport audytora z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-05 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-09-05 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Teraz Twoje oszczędności mogą więcej – aż 8% w skali roku!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki