REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

TEN SQUARE GAMES S.A.: Informacja na temat dywidendy

2022-05-26 17:00
publikacja
2022-05-26 17:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Informacja na temat dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 26 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, w myśl której zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 138.261.309,00 PLN (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięć złotych) zostanie podzielony w następujący sposób:
1) kwota 72.317.830,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści złotych 00/100) zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie wypłaty dywidendy w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) na akcję (z wyłączeniem akcji własnych);
2) kwota 65.943.479 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 2 czerwca 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2022 roku.
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy to: 7 231 783 akcje.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Maciej Zużałek Prezes Zarządu
2022-05-26 Magdalena Jurewicz Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki