REKLAMA

TARCZYŃSKI S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:05
publikacja
2021-05-31 17:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2021_03.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 277 372 246 465 60 666 56 062
II. Zysk operacyjny 45 256 13 893 9 898 3 160
III. Zysk przed opodatkowaniem 39 944 7 676 8 737 1 746
IV. Skonsolidowany zysk netto 32 311 6 268 7 067 1 426
V. Zysk netto przypisany właścicielom 32 311 6 268 7 067 1 426
VI. Średnia ważona liczba akcji (podstawowa i rozwodniona) 11 346 936 11 346 936 11 346 936 11 346 936
VII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 2,85 0,55 0,62 0,13
VIII. Całkowite dochody ogółem 33 589 3 633 7 347 826
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom 33 589 3 633 7 347 826
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 920 3 696 10 700 841
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 179 -16 756 -12 944 -3 812
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 874 -2 018 2 816 -459
XIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 2 615 -15 078 572 -3 430
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVI. Aktywa trwałe razem 636 009 571 992 136 474 123 947
XVII. Aktywa obrotowe razem 255 446 207 875 54 813 45 045
XVIII. Suma aktywów 891 455 779 867 191 287 168 993
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 243 594 190 706 52 270 41 325
XX. Zobowiązania długoterminowe razem 317 264 292 110 68 078 63 299
XXI. Kapitał własny razem 330 597 297 050 70 939 64 369
XXII. Kapitał własny przypisany właścicielom 330 597 297 050 70 939 64 369
XXIII. Wyemitowany kapitał akcyjny 11 347 11 347 2 435 2 459
XXIV. Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego od 01.01.2021 od 01.01.2020 od 01.01.2021 od 01.01.2020
XXV. do 31.03.2021 do 31.03.2020 do 31.03.2021 do 31.03.2020
XXVI. Przychody 280 751 243 192 61 405 55 318
XXVII. Zysk operacyjny 42 567 11 840 9 310 2 693
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 37 247 5 623 8 147 1 279
XXIX. Zysk netto 30 113 4 215 6 586 959
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 53 111 4 463 11 616 1 015
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 955 -16 756 -12 894 -3 812
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 8 773 -2 018 1 919 -459
XXXIII. Razem zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto 2 929 -14 311 641 -3 255
XXXIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXV. 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa obrotowe razem 264 669 213 761 56 792 46 321
XXXVII. Aktywa trwałe razem 635 589 571 772 136 384 123 900
XXXVIII. Suma aktywów 900 258 785 533 193 176 170 220
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem 223 799 174 904 48 023 37 901
XL. Zobowiązania długoterminowe razem 264 383 240 111 56 731 52 031
XLI. Kapitał własny razem 333 704 302 313 71 606 65 509
XLII. Kapitał podstawowy 11 347 11 347 2 435 2 459
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2021_03.pdfGTA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_wg_MSSF_2021_03.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I kwarta 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Jacek Tarczyński Prezes Zarządu
2021-05-31 Radosław Chmurak Wiceprezes Zarządu
2021-05-31 Dawid Tarczyński Członek Zarządu
2021-05-31 Tomasz Tarczyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki